Co se právě děje?

18:00 Jednání zastupitelstva končí.

17:55 Dotazy se točí okolo autobusové zastávky v Laurinově ulici, ohledně vjezdu náklaďaků do centra města a také okolo heren ve městě.

17:50 na řadě už je poslední bod programu: Dotazy a interpelace

17:45 nyní se konečně dostal na řadu bod týkající se čestného občanství Detlefa Wittiga. Hlasování proběhlo hladce, Detlef Wittig byl zvolen v poměru 27:1 čestným občanem Mladé Boleslavi

17:40 Robin Povšík neustále ruší. Jan Smutný ho napomíná. Zastupitelé už se začínají hádat. Jan Smutný: "Nejsme ve škole, chovejte se podle toho!"

17:25 Robin Povšík neustále bombarduje Jana Smutného otázkami, ten je stále více nervozní a odkazuje na Zdeňka Tůmu, jednatele společnosti. Robin Povšík chce znát náklady, předpokládané zisky i to, jestli budou v parkovacím domě oranžové a modré zóny. Tůma nechce říct čísla.

17:25 debata se točí okolo parkovacího domu. Robin Povšík chce vědět, proč má město ručit 25miliony korun, Zdeněk Tůma mu to vysvětluje

17:25 dalším projednávaným bodem bude udělení čestného občanství bývalému předsedovi představenstva Škoda Auta Detlefu Wittigovi

17:16 po téměř třiceti minutách jednání je založení obchodní společnosti schváleno v poměru 20:8

17:13 náměstek primátora Adolf Beznoska není přítomen. Robin Povšík se tak odpovědi nedočkal!

17:12 Robin Povšík k Janu Smutnému: "Jste naprosto nepřipraven! Neumíte, nebo nechcete odpovědět na naprosto základní věci!"

17:11 Robin Povšík k Janu Smutnému: "Již potřetí nebo počtvrté se vás ptám, jak bude ta společnost financována?" Jan Smutný odkazuje na Adolfa Beznosku.

17:09 situace se začíná vyostřovat. Náměstek Smutný začíná být z všetečných dotazů Robina Povšíka poněkud nervozní

17:05 Robin Povšík hovoří v souvislosti se stavbou koupaliště o mlžení a zatajování informací. Novináři prý mají informace dříve, než zastupitelé Smutný: "Nic jsem nezatajil!"

17:02 debata o založení obchodní společnosti, která by zastřešila projekt nového koupaliště

16:49 k menšímu zdržení došlo u jednacího bodu číslo 44. Protinávrh hlasovat po jednotlivých bodech těsně neprošel, stejně jako odložení. Původní požadovaná cena za metr čtvereční pozemku byla 1 500 korun. Návrh náměstka primátora Jana Smutného na navýšení ceny na 2 200 korun za metr čtvereční byl přijat

16:39 jednání zatím probíhají bez větších zádrhelů, jen zastupitel za ČSSD Robin Povšík neustále vznáší připomínky. Všichni zastupitelé jsou po "prázdninách" odpočatí, pravděpodobně ani nebude přestávka

16:35 projednává se jednací bod číslo 44 (prodej pozemků za základní školou Pastelka manželům Třešňákovým)

16:08 schváleny všechny body až do čísla 28. Nejhlasitější diskuse proběhla okolo bodu číslo 18 (penále za porušení rozpočtové kázně). Zastupitelé se shodli, že tak malá pokuta je úspěchem. Původně byl totiž městu vyměřen odvod dotace do státního rozpočtu ve výši 109 200 000,- Kč a penále ve výši 61 493 593,- Kč. Po dlouhých jednáních a sporech však byl odvod dotace prominut a pokuta snížena nakonec na 416 000,- Kč

15:46 schváleny jednací body 5 až 12

15:33 právě se schvalují změny v rozpočtu města. Zastupitel za ČSSD Robin Povšík má k jednání neustálé připomínky. Je především proti dalšímu navyšování rozpočtu města

15:25 přítomno je 28 zastupitelůMaketa budoucího vysokoškolského areálu na Karmeli.

15:17 diskuze - posunut termín otevření vysokoškolského areálu Na Karmeli na 20. září. Nestihnou se práce na komunikacích a kašně na Českobratrském náměstí

15:00 jednání zastupitelstva startuje, primátor Raduan Nwelati se z jednání a omluvil a tak je setkání vedeno náměstkem primátora Janem Smutným

Zastupitelé mají dnes na programu celkem 51 bodů.

1. Zpráva o vyřízení interpelací vznesených na jednání zastupitelstva dne 24. května 2007 a 7. června 2007

2. Zpráva o tvorbě a čerpání rozpočtu města Mladá Boleslav za 1 .- 6. měsíc 2007

3. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/1 – Východní průmyslová zóna (VPZ)

4. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/2 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav vroce 2007, kap. 11 o vrácenou nevyčerpanou neinvestiční účelovou dotaci poskytnutou vroce 2006 občanskému sdružení NADĚJE a návrh na poskytnutí neinvestiční účelové dotace zprostředků rozpočtu města na rok 2007 na činnost občanského sdružení NADĚJE o. s. vroce 2007

5. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/3 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav vroce 2007, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných voblasti sociálně-právní ochrany dětí vroce 2007

6. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/4 vroce 2007 – navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

7. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 – přesun finančních prostředků vrámci kapitoly 06

8. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 – přijetí účelových dotací od Ministerstva kultury ČR, Maltézské nám. 471/1, Praha 1 – Malá Strana

9. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 vroce 2007 – navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav

10. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 – přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace

11. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 – úprava rozpočtu na výkon státní správy

12. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 – 4. ples města Mladá Boleslav

13. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 – dětská pouť

14. Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace zFondu životního prostředí Středočeského kraje č. 2247/OŽP/2007 a na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 vroce 2007 – navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav - navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje

15. Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/10 vroce 2007 – přesun finančních prostředků zkapitoly 7 na kapitolu 6

16. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11 – navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu - výplatu příspěvku na péči vroce 2007

17. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav , rozpočtové opatření č. 6/12 – přesun finančních prostředků zkapitoly 01 správního odboru na kapitolu 07 OStRMR - odkanalizování Bezděčína

18. Informace o rozhodnutí Ministerstva financí ve věci částečného prominutí odvodu a penále (porušení rozpočtové kázně vrámci dotace poskytnuté SFRB – výstavba bytů BD Laurinova) a návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 – úhrada sankcí jiným rozpočtům

19. Návrh na schválení nepeněžitého vkladu do základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (Michalovice)

20. Návrh na poskytnutí investiční dotace zfondu primátora sdružení TJ Sokol Podlázky – Dalovice na dokončení víceúčelového sportovního areálu Na Potoce

21. Návrh na úhradu neinvestičních nákladů za žáky sbydlištěm vMladé Boleslavi obci Dalovice

22. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2007 Mateřské škole DUHA o.p.s. se sídlem vMladé Boleslavi, Novákova ul. 1143, IČ:25724827

23. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace vroce 2007 Tělovýchovné jednotě Auto Škoda

24. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 889 ze dne 28.6.2007, ukončení smlouvy o půjčce a na poskytnutí půjčky z „Městského fondu rozvoje bydlení“ na území města Mladá Boleslav

25. Návrh na uzavření Dohody o partnerství na projektu „Greenways Jizera“

26. Návrh na poskytnutí příspěvku vrámci Programu regenerace městské památkové zóny vroce 2007 (p. Kabele)

27. Návrh na poskytnutí příspěvku vrámci Programu regenerace městské památkové zóny vroce 2007 (pí Vujošovičová)

28. Návrh na doplnění návrhů na pořízení změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav a na určení člena zastupitelstva města ke spolupráci spořizovatelem změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Mladá Boleslav

29. Návrh na schválení odstranění nedostatků návrhu podaného u Katastrálního úřadu vMladé Boleslavi na základě směnné smlouvy mezi statutárním městem Mladá Boleslav a ŠKODA AUTO a. s.

30. Návrh na schválení 2. změny 1. vydání směrnice QS 72-04 Prodeje nebytových prostor vmajetku města

31. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 694 a 702 ze dne 24.5.2007, ZM č. 856 a 857 ze dne 28.6.2007 a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích vulici Palackého čp. 826-827/II, Jana Palacha 1214-1215/II podle zák. č. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-04 a na zřízení věcného předkupního práva kněkterým nebytovým prostorů

32. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 702 ze dne 24.5.2007 a schválení prodeje nebytových prostor, ideálních podílů na společných částech domu a ideálních podílů na příslušných pozemcích vulici 17. listopadu 1196-1197/II, Čechova 777-780/II, nám. Republiky 1062-1065/III, Erbenova 790-793/II, podle zák. č. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-04 a na zřízení věcného předkupního práva kněkterým nebytovým prostorům

33. Návrh na schválení prodeje nebytového prostoru, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na příslušných pozemcích na nám. Republiky čp. 1051-1054/III podle zák. č. 72/1994 Sb., vplatném znění, a směrnice QS 72-04 a zřízení věcného předkupního práva knebytovému prostoru

34. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 578 ze dne 26.4.2007 a na schválení prodeje bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. vulici Jiráskova čp. 840/II vMladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-03

35. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 3661 ze dne 18.5.2006 a na schválení prodej bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. vulici Dvořákova 1026/III a Jičínská 1035/III vMladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-03

36. Návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 697 ze dne 24.5.2007 a na schválení prodeje bytu, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. vulici V. Klementa čp. 846 a 847 vMladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-03

37. Návrh na schváleníprodeje bytů, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na stp. vulici V. Klementa 846 a 847 vMladé Boleslavi podle zák. 72/1994 Sb. vplatném znění a směrnice QS 72-03 ve znění do 26.4.2007

38. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 59 ze dne 23.11.2006 na směnu pozemků vk.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a vk.ú. Chrást u Mladé Boleslavi (paní Grusová)

39. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 692 dne 24.5.2007 na prodej pp. 348 vk.ú. Podlázky (manželé Rulcovi)

40. Návrh na prodej části pp. 899/18 vk.ú. Debř (manželé Čejkovi)

41. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne 13.11.2003 na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp. 7044 vk.ú. Mladá Boleslav (pan Vondráček, manželé Krčmovi)

42. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne 13.11.2003 na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp. 7044 vk.ú. Mladá Boleslav (pan Němeček, pí Vlastníková a manželé Fišerovi)

43. Návrh na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne 13.11.2003 na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp. 7044 vk.ú. Mladá Boleslav (pan Balcar, Balcar ml., Musal a manželé Stieblingovi)

44. Návrh na revokaci usnesení ZM č. 4058 ze dne 21.9.2006 na schválení prodeje pozemků vk.ú. Mladá Boleslav a Kosmonosy pro komerční zařízení u ZŠ Pastelka (manželé Třešňákovi)

45. Návrh na prodej části (PK) 1341/1 vk.ú. Mladá Boleslav (manželé Dufkovi)

46. Návrh na koupi pp. 839/5 a pp. 839/7 a části 839/10 vk.ú. Mladá Boleslav (paní Hrůšová)

47. Návrh na koupi pp. 210/2 a 210/3 vk.ú. Debř (manželé Šáfrovi)

48. Návrh na stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Mladá Boleslav

49. Návrh na odvolání členů finančního výboru Zastupitelstva města Mladá Boleslav

50. Informace

51. Dotazy a interpelace