I v letošním roce automobilka podpoří třeba výchovně rekreační tábor pro děti v péči OSPOD (odbor sociálně právní ochrany dětí) či doučování anglického jazyka dětí v náhradní výchovné péči. Dále úpravu okolí a nákup cvičebních prvků u DPS Sadová. Pracovnice sociálního odboru mají přislíbená dvě elektrokola, které zvýší jejich mobilitu.

„Dva projekty ve spolupráci se Škodovkou. Jsou zaměřeny na financování projektů, které se týkají začleňování etnických menšin. Jde o aktivity, které napomohou k překonání jazykové a kulturní bariéry. Na jaro chystáme ve spolupráci s automobilkou, ZPŠ a poskytovateli sociálních služeb druhý ročník Dne sociálních služeb,“ uvedla Kašpárková.

Důležitá je pro město spolupráce s organizací Laxus. V tomto případě jde o rozšíření adiktologické ambulance, kde se zaměstnanci setkávají s převisem poptávky po službách, které cílí na uživatele nelegálních drog a alkoholu, gamblery a osoby blízké těmto skupinám.

„Zde je nutná nejen spolupráce s poskytovatelem sociální služby, ale i součinnost s krajským úřadem, se kterým jednáme o navýšení kapacity,“ vysvětlila Miroslava Kašpárková. 

Změn by se měl dočkat Domov seniorů v Olbrachtově ulici. Aktuálně je podaná žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) z důvodu získání dotace pro výstavbu nadstavby na současný objekt. Vzniknout by mělo 18 lůžek pro osoby s demencemi různého typu, které v současné době ve městě chybí.

I nadále bude ve městě jezdit Senior taxi. I v letošním roce tak lze tento způsob dopravy využít za 20 Kč na jednu jízdu. Cílovou skupinou, které je služba určena jsou senioři a zdravotně postižení.

"Neméně důležitým tématem, které, věřím v letošním roce vyřešíme, je zřízení Střediska výchovné péče ve spolupráci s Ministerstvem školství a tělovýchovy (MŠMT). Po spolupráci na řešení výchovných problémů dětí a mládeže volají školy, rodiče i OSPOD,“ vysvětlila náměstkyně.

Město také hledá prostor pro rozšíření nízkoprahového centra, které provozuje organizace Proxima Sociale.