Hrozí vám pokuta kvůli tak často zmiňovanému povolení ke studním? Nemějte obavy, je totiž možné, že se vás to vůbec netýká. Úředníci mladoboleslavského magistrátu pro vás připravili kompletní přehled všech zásad.

Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008.

„O nová povolení je nutno požádat v dostatečném předstihu před datem 31. 12. 2007 tak, aby do 31. 12. 2007 nabyla po vodoprávním projednání právní moci,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Jaroslav Misík.

O prodloužení povolení musí požádat všichni, jichž se tato povinnost týká, do 30.6.2007. Žádosti se podávají na věcně a místně příslušném vodoprávním úřadu pověřené obce (Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Mnichovo Hradiště, pro fyzické osoby, Mladá Boleslav pro všechny fyzické osoby (podnikající a právnické osoby).

Kdo o nová povolení žádat nemusí?
1. podzemní vody
- majitelé studní, které vznikly před rokem 1955 a které jsou využívané fyzickou osobou pro potřeby domácnosti a rekreačních objektů
- majitelé studní vzniklých po 1. 1. 1955, kteří mají povolení k odběru a využívají studny pouze pro zásobování vodou svých domácností či rekreačních objektů. Za to se považuje i zalévání zahrady nebo napájení zvířat
- majitelé studní, které je vůbec nepoužívají
- fyzické i právnické osoby, jejichž povolení na odběr vody nabylo právní moci po 1.1.2002

2. povrchové vody
- ten, kdo zachycuje nebo odebírá povrchovou vodu bez technického zařízení
- fyzické i právnické osoby, jejichž povolení na odběr vody nabylo právní moci po 1.1.2002

Kdo o nová povolení žádat musí?
1. podzemní vody
- majitelé studní, které vznikly před rokem 1955 využívané právnickou nebo fyzickou osobou k podnikání
- všichni majitelé studní postavených po roce 1955 bez platných povolení. Ti musí žádat o povolení k odběru podzemních vod
- podnikatelé a živnostníci, kteří vodu ze studny používají pro podnikání, jejichž povolení začalo platit před 1. 1. 2002.

2. povrchové vody
-- ten, kdo zachycuje nebo odebírá povrchovou vodu pomocí technického zařízení – trkačů, ručních pump, čerpadel, cisternových vozů apod.

Jaké doklady jsou nutné pro podání žádostí?
- kompletně vyplněné příslušné formuláře – přílohy k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
- kopie katastrální mapy se zákresem místa odběru
- kopie výpisu z listu vlastnictví, příp. jiný doklad o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům a stavbám
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) pro odběr podzemních vod
- kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí a případně další rozhodnutí či stanoviska – například pokud se studna nachází v ochranném pásmu chráněné oblasti a podobně
- vyjádření správce toku pro odběr povrchových vod (právnické osoby + vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové)

Jaké jsou sankce při nedodržení zákonů:
Domácnosti, která odebírá vodu bez povolení, hrozí pokuta až 50.000 korun v přestupkovém řízení, podnikatelům až do výše 10 milionů korun v řízení o správním deliktu.

POZOR, podobná situace panuje také v oblasti odpadů (tedy spetiků, jímek a podobně). Podrobnosti k tomu čtěte už zítra!