Ve včerejším vydání Boleslavského deníku jsme odpověděli na vaše četné dotazy ohledně povolení ke studním, respketive odběrům vod. Málokdo ovšem ví, že se to týká také využívání septiků, jímek a podobně. Jak jsme včera slíbili, dnes proto uvádíme stejný přehled k problematice odpadních vod. Úředníci odboru životního prostředí mladoboleslavského magistrátu pro vás připravili kompletní přehled.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008.

„O nová povolení je nutno požádat v dostatečném předstihu před datem 31. 12. 2007 tak, aby do 31. 12. 2007 nabyla po vodoprávním projednání právní moci,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Jaroslav Misík.

O prodloužení povolení musí požádat všichni, jichž se tato povinnost týká, do 30.6.2007. Žádosti se podávají na věcně a místně příslušném vodoprávním úřadu pověřené obce (Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Mnichovo Hradiště, pro fyzické osoby, Mladá Boleslav pro všechny fyzické osoby (podnikající a právnické osoby).

Co jsou to vlastně SEPTIKY a ČOV aneb povolení k vypouštění odpadních vod?
Za septik se považuje zpravidla tříkomorová anaerobní čistírna odpadních vod, ze které jsou odpadní vody kontinuálně vypouštěny do vod podzemních či povrchových.

V případě septiků, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody do vod podzemních či povrchových, bude vodoprávní úřad v odůvodněných případech žádat doplnění zařízení o další čistící stupeň například v podobě zemního filtru, aby kvalita vypouštěných vod byla v souladu s platnými limity.

Kdo povolení nepotřebuje?
- všichni, kdo vypouštějí nečištěné odpadní vody přímo do splaškové kanalizace ukončené ČOV
- majitelé žump (jímek na vyvážení), z nichž se voda nevypouští, ale odváží do čistíren odpadních vod

Kdo povolení potřebuje?
Příslušná povolení potřebují všichni, kdo vypouštějí předčištěné odpadní vody do povrchových vod nebo do půdních vrstev (tedy nepřímo do vod podzemních) ze septiků a čistíren odpadních vod.
O nové povolení nebo prodloužení toho stávajícího se musí požádat tak, jak je výše uvedeno.

Jaké podklady k žádosti budou nutné?
- kompletně vyplněné příslušné formuláře – přílohy k vyhlášce č. 432/2001 Sb.
- kopie katastrální mapy se zákresem vodního díla a vypouštění
- kopie výpisu z listu vlastnictví, příp. jiný doklad o majetkoprávních vztazích k dotčeným pozemkům a stavbám
- vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa), v případě vypouštění do půdních vrstev
- vyjádření správce toku pro vypouštění do povrchových vod (právnické osoby + vyjádření Povodí Labe, s.p., Hradec Králové)
- kopie povolení stavby vodního díla a kolaudačního rozhodnutí a případně další rozhodnutí či stanoviska – například když se vodní dílo nachází v ochranném pásmu, chráněné oblasti a podobně.

Rozsah potřebných dokladů se doporučuje pro konkrétní případy projednat na příslušném vodoprávním úřadu.