„Programy jsou určeny na zlepšení kvality života především v okolí našich českých závodů, na podporu komunitního života našich zaměstnanců a jejich rodin, na zvýšení dopravní bezpečnosti a na zkvalitnění technického vzdělávání,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů. Dále vysvětlil, že právě zaměstnanci automobilky hrají v grantových programech důležitou roli.

„Mohou zprostředkovat informace obcím, kde bydlí, školám, kam chodí jejich děti, a sdružením, v nichž se sami angažují,“ vysvětlil Wojnar. Středem pozornosti grantů jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí. 

S těmi je značka Škoda spojena více než 120 let. V rámci dlouhodobého úsilí o rozvoj těchto regionů současně pro letošní rok vyhlásila automobilka sedm hlavních regionálních grantových programů.

Škoda dětem
Je program zahrnující širokou oblast podpory na pomoc dětem různých věkových skupin, například na integraci sociálně znevýhodněných dětí do většinové společnosti či výuku nadaných a znevýhodněných dětí. 

Dopravní výchova
Podporuje prevenci v podobě dopravní výchovy nejmenších dětí.

Dopravní bezpečnost v obcích
Má za cíl zklidnit dopravu v obcích a redukovat počet míst, kde hrozí zvýšené riziko kolize chodců, cyklistů a automobilů.

Technické vzdělávání na základních školách
Slouží k podpoře a popularizaci techniky a technického vzdělávání již na základních školách.

Za každé prodané auto Škoda v České republice jeden zasazený strom
Je program, v jehož rámci bylo od roku 2007 vysázeno téměř 730 tisíc stromů v devadesáti lokalitách po celé České republice.

Region bez bariér
Odstraňuje překážky ve veřejném prostoru, které komplikují každodenní život handicapovaných občanů.

Tady jsem doma
Program zaměřený na aktivity podporující sounáležitost s regionem a místní komunitou s aktivní rolí zaměstnanců společnosti Škoda Auto. 

Vyhlášením grantových programů cílí Škoda Auto na různé organizace, spolky a samozřejmě i na zaměstnance a jejich rodiny. Přihlásit se mohou obce, neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, příspěvkové organizace, základní školy, organizační složky Policie České republiky či sportovní oddíly.

Žádost o grant je jednoduchá a probíhá elektronickou formou. Bližší informace a přehled nezbytných údajů je zájemcům dostupný na webu www.skoda-auto.cz. Uzávěrka přihlášek je v březnu a dubnu – dle příslušného programu.