Ve čtvrtek 31. prosince nastává oblíbený den sv. Silvestra I., starořímského papeže a mučedníka. V arciděkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie začnou v 15.30 hodin nešpory a v 16 hodin proběhne Děkovná bohoslužba na závěr občanského roku, tedy slavná mše svatá a chvalozpěv Te Deum (Bože, chválíme tebe). Kdo bude chtít vstoupit do nového roku v tichosti, má možnost navíc přijít večer ve 23 hodin do kostela sv. Jana Nepomuckého na náměstí Míru na eucharistickou adoraci a požehnání.

Na Nový rok, tedy v pátek 1. ledna, slavíme svátek Matky Boží Panny Marie. Poměrně nedávno byl tento den určen též jako Světový den modliteb za mír. Bohoslužby budou ve stejných časech jako v neděli, tedy v 9.00, 10.30 (arciděkanský kostel) a 18.00 (sv. Jan).

Velmi významným dnem vánočního období je slavnost Zjevení Páně (tzv. Tří králů). Připomíná se známý příběh příchodu králů či mudrců za narozeným Ježíšem, ale také se zdůrazňuje zjevení Krista světu. Ve středu 6. ledna bude proto ranní mše svatá v 7.30 hodin u sv. Jana Nepomuckého a večer v 18 slavná mše svatá v arciděkanském kostele. Předtím proběhne v 17 hodin růženec a v 17.30 zpívané nešpory. Součástí této bohoslužby je svěcení vody a žehnání kadidla a křídy. Tyto předměty si mohou poté věřící odnést domů, vykropit či vykouřit svůj byt a označit dveře křídou (např. 20+C+M+B+16).

Posledním dnem vánočního období je svátek Křtu Páně, letos v neděli 10. ledna. Připomínáme si den, kdy byl Ježíš pokřtěn od Jana Křtitele v řece Jordánu.

Určitým ohlasem Vánoc bude ještě svátek Uvedení Páně do chrámu (tzv. Hromnice), a to v úterý 2. února. Tento den se slaví na památku obětování dítěte Ježíše v jeruzalémském chrámě. Světí se svíčky hromničky a v průvodu se přináší světlo, které symbolizuje modlitbu za osvícení pohanů.

Autor: JIŘÍ VOSÁHLO