Písemně jsou doklady o místní tvrzi doloženy ale až od roku 1346. Historie Horek na pravém břehu řeky je úzce spjata s protibřežními Brodci a teprve v pozdějších dobách se začaly obě vsi vzájemně odlišovat. Tamní kraj byl většinu středověku v držení nižších šlechtických rodů, v předbělohorské době se dostává do vlastnictví již poněkud známějších Kaplířů ze Sulevic, kteří jej ale kvůli účasti na protihabsburském odboji ztrácejí. V dalším století se ocitnuly Horky i Brodce v rukou rodu Klarštejnů.

V pobělohorské době byl život pro místní nelehký. Za třicetileté války sužovala kraj cizí vojska. Poválečná rekatolizace a přísné dodržování robotních povinností pak přinesly obyvatelstvu další svízel. Koncem první třetiny 18. století poslední majitel z rodu Klarštejnů Horecké panství zvelebil, výsledkem čehož je stavba kostela svatého Mikuláše, barokní přestavba zámku či zbudování chudobince, který se později, ve 20. století, stal internátem pro žáky zdejšího učiliště. To úspěšně funguje v prostorách zámku od roku 1948 dodnes.