Paterovská stráň v Bělé pod Bezdězem je už dvanáct let Evropsky významnou lokalitou zapsanou v seznamu NATURA 2000 ministerstva životního prostředí. To by se ještě letos mohlo změnit.

Objevil se totiž návrh vyhlásit tuto lokalitu zvláště chráněným územím, přírodní památkou. Evropsky významná lokalita Paterovské stráně se rozkládá východně od města na svazích nad severním a východním okrajem zástavby.

Co to pro město znamená? „Nese to především povinnost vlastníků starat se o pozemky v souladu s „Plánem péče" o dané území, který je součástí návrhu na vyhlášení. Jsou zde ale jistá omezení vyplývající ze zákona," sdělila Veronika Blažková, která má na bělském úřadě na starosti životní prostředí.

Hlavním předmětem ochrany jsou polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích a lesostepní bory s příměsí dubu a břízy. V lokalitě se také nachází vzácné rostliny. Jde například o silně ohrožený koniklec luční, dále hadí mord nachový, lilii zlatohlavou, přesličku různobarevnou, koniklec otevřený či koniklec jarní. Ze vzácných rostlin ze zde daří například tisu červenému, mochně písečné, ostřici nízké či pcháči bezlodyžnému.

Cílem ochrany je právě zachovat tyto lesostepní bory a trávníky především na bezlesí na prudké stráni.

Veronika Blažková dále uvedla, že se jedná především o lesní pozemky. „Pokud jsou ve vlastnictví města, obhospodařují je Lesy Bělá," vysvětlila s tím, že náklady na údržbu nelze přesně vyčíslit. Nicméně ale lze předpokládat, že vyhlášením Paterovských strání se náklady na údržbu zvýší. V plánu péče je například návrh na častější sekání. To každý rok provádí ZO ČSOP Klenice Mladá Boleslav.

Jak už jsme zmínili, vyhlášení přírodní památkou je zatím ve fázi návrhu. „Nyní běží lhůta pro podávání námitek, předpoklad vyhlášení je druhá polovina letošního roku," konstatovala Veronika Blažková.