V rámci první fáze výstavby má vzniknout bioplynová stanice zpracovávající biologicky rozložitelný odpad, jež má mít nejen vlastní čerpací stanici (zásobující bioCNG třeba plynové autobusy městské hromadné dopravy; těch již dnes má Mladá Boleslav 21 z celkového počtu 28), ale také bude vyprodukovaný biometan po přečištění dávkovat do sítě rozvádějící zemní plyn.

Dalším produktem fermentačního procesu v bioplynce bude organické hnojivo, připomněl jednatel firmy Compag Radek Lizec. S tím, že ani to ještě není vše. „Při fermentaci bioplynu vzniká elektřina a teplo, což nám umožní energeticky soběstačný provoz bioplynové stanice,“ konstatoval.

Další etapou budování centra se pak má stát výstavba linky pro třídění komunálního odpadu. S předpokladem, že se na ni podaří získat dotaci od ministerstva životního prostředí. O penězích zástupci města jednají rovněž se Státním fondem životního prostředí.

Také s výstavbou bioplynky, jejíž přípravy už postoupily k předání staveniště dodavatelské společnosti Syner, pomohou dotace. Peníze město získalo jednak od Státního fondu životního prostředí, a to 160 milionů korun, jednak od ministerstva průmyslu a obchodu; v tomto případě jde o 35 milionů na technologickou část s čistěním bioplynu a čerpací stanicí. Celkové náklady dosahují 363,8 milionu korun bez DPH.

„Část uhradí dotace, zbytek zaplatíme pomocí úvěru od Komerční banky,“ konstatoval Lizec. Upřesnil dále, že do konce listopadu příštího roku se počítá se zahájením zkušebního provozu – a na konci roku následujícího už by mělo být i po kolaudaci.

Materiál pro bioplynovou stanici nabídne síť svozu biologicky rozložitelného odpadu (včetně odpadu z kuchyní v domácnostech), která má být rozšířena a posílena. Do budoucna má přibýt i biologicky rozložitelná frakce směsného komunálního odpadu oddělená při třídění. Plány tím však nekončí. Uvažuje se třeba i o možnosti výroby alternativních paliv, například vodíku.