Princip fungování a další cíle projektu ještě před poklepáním na základní kámen přiblížil Radek Lizec, jednatel firmy Compag, která je investorem akce. „Z biologického odpadu, který budou tvořit zbytky jídla například z restaurací, domovů pro seniory, či školních jídelen, budou technologie vyrábět biometan, respektive CNG vhodný k pohonu městských autobusů. Hlavním odběratelem tedy bude Dopravní podnik,“ řekl jednatel investora.

Jeho slova doplnil Lukáš Urban, zástupce dodavatelské společnosti Syner, která celou technologii začala už v letních měsících na místě stavět. Bioplynová stanice má ročně zpracovat 25 tisíc tun biologicky rozložitelných odpadů. Vznikne tak přibližně 2,5 milionu kubíků bioplynu za rok. „Část bioplynu bude využita v kogenerační jednotce, která zásobuje technologii elektřinou a teplem. Zbytek bude upraven na biometan, který bude po natlakování využíván v čerpací stanici bioCNG pro zásobování plynových autobusů městské hromadné dopravy. Přebytky biometanu budou vtláčeny do plynárenské soustavy, kde nahradí zemní plyn, čímž jako obnovitelný zdroj energie přispějí k omezení produkce CO2,“ upřesnil Lukáš Urban. „Věřím, že za rok se tu sejdeme na stejném místě při uvedení stanice do zkušebního provozu,“ dodal primátor Raduan Nwelati (ODS).

Stavba samotné bioplynové stanice je pouze prvním krokem projektu. V horizontu dvou až tří let se stanice rozšíří o další technologie, které lze zjednodušeně nazvat třídící linkou, čističkou a plničkou. V zásadě půjde o to, že do stanice se bude svážet i bioodpad, který bude součástí komunálního odpadu a linka jej dokáže také zpracovat na využitelný plyn. V Boleslavi má postupně vznikat jedno z největších a nejmodernějších center ekologického využití odpadu v České republice.

Investice přesahuje částku 360 milionů korun, s plánovanou nadstavbou pro čištění bioplynu, výrobu biometanu, respektive CNG a plnící stanici, půjde o částku zhruba 430 milionů korun. První fáze, tedy samotná stavba bioplynové stanice, vyjde na 267 milionů, což zaplatí ze 60 procent fondy Evropské unie. Zbylých 40 procent pak dodá investor, tedy firma Compag, která je napůl vlastněná městem a napůl rakouským holdingem Brantner.