Je to doslova revoluce. S účinností od 1. ledna 2008 se mění výše a způsob čerpání rodičovského příspěvku. A to tak razantně, že to republika nepamatuje.
Jak to vlastně je? Vyznají se rodiče v záplavě těch všech změn?

O podrobnostech informuje vedoucí kanceláře ředitele a analytik Úřadu práce Mladá Boleslav Lubomír Kiš.

„Nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě k 31. prosinci 2007 zaniká. Pokud rodič, který v současné době rodičovský příspěvek pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1. ledna 2008, musí si o něj znovu požádat,“ zdůraznil Kiš.

Tuto žádost musí rodič podat do konce ledna příštího roku.

Na Mladoboleslavsku obdrží rodiče formulář žádosti o rodičovský příspěvek a další formuláře potřebné k uplatnění nároku na úřadu práce, oddělení státní sociální podpory na Staroměstském náměstí 70, dále na kontaktních místech státní sociální podpory v Mnichově Hradišti, Nerudova 1470 a v Benátkách nad Jizerou, Vaněčkova 78.

V podstatě půjde o to, že rodič se může od platnosti nového zákona rozhodnout, zda bude s dítětem doma dva, tři, nebo čtyři roky. Pokud se rozhodne být s dítětem doma dva roky, obdrží rodičovský příspěvek ve výši 11 400 korun měsíčně. Pokud tři roky, bude brát měsíčně 7600 korun a pokud čtyři, od 21. měsíce věku dítěte až do jeho čtyř let obdrží měsíčně 3800 korun,“ objasnil nový zákon mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky Jiří Sezemský.

I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka i otec. Jediné, co je ze strany rodičů vyžadováno, je rozhodnout se, jak dlouho chce rodič příspěvek čerpat. „O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodiče písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři,“ upozornil Kiš.

Další podrobnější informace mohou zájemci vyčíst na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese www.mpsv.cz. Případné konkrétní dotazy zodpoví i zaměstnanci Úřadu práce Mladá Boleslav na oddělení státní sociální podpory na všech svých pracovištích, tedy v Mladé Boleslavi, Mnichově Hradišti i v Benátkách nad Jizerou.

 

Možnosti volby a pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2008 podle věku dětí:

nový způsob čerpání rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny děti, tzn. i na děti narozené před účinností tohoto zákona;

rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) až do 4 let věku dítěte;

rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte;

rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a následně učinit další volbu mezi základní a pomalejší variantou čerpání;

rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi základní a pomalejší variantou čerpání.

rodičovský příspěvek lze čerpat ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600) a snížené (3 800).

rodiče si mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodiče zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:

 

 

tři druhy čerpání

rychlejší čerpání rodičovského příspěvku
po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 2 let věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den, tj. před odchodem
na mateřskou byla mzda ve výši minimálně 16 400 Kč měsíčně.

základní čerpání
po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem

pomalejší čerpání
po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte;

 

časové momenty pro rozhodnutí o délce čerpání

o rychlejší čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života;

o základní čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku;

Pokud rodiče nepožádají o rychlejší či základní variantu čerpání rodičovského příspěvku nebo nesplňují podmínky pro tuto volbu, je rodičovský příspěvek po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře do 4 let věku dítěte.

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

 

jak je to u zdravotně postižených dětí?

U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte).

To platí i v případě, že takové dítě není nejmladším dítětem v rodině.

 

rodičovský příspěvek náleží, pokud:

dítě mladší 3 let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci;

dítě starší 3 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů;

dítě navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně; a dítě školního věku, které navštěvuje základní školu speciální, v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;

dítě zdravotně postiženého rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;

Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.

 

kam pro formuláře a pro radu?

Oddělení státní sociální podpory Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 70, telefon 326 340 010
Oddělení státní sociální podpory Mnichovo Hradiště, Nerudova 1470, telefon 326 773 493
Oddělení státní sociální podpory Benátky nad Jizerou, Vaněčkova 78, telefon 326 316 132