To, že pobyt v přírodě působí antidepresivně, je všeobecně známý fakt. Ostatně myšlenka využít přírodní prostředí pro léčbu psychických, ale i fyzických chorob se objevuje už ve starém Egyptě. Už tehdy si lidé uvědomovali, že na nás příroda působí pozitivně, zbavuje nás stresu a celkově očišťuje organismus.

Projekt obnovy farního lesa, jehož cílem byla psychická podpora lidí během lockdownu, ale i naplnění aktuální potřeby místní komunity setkávat se, vznikl během pandemie v Římskokatolické farnosti v Benátkách nad Jizerou. Brigády v místním lese sice farnost organizuje už druhým rokem a od počátku se těší velké oblibě, nemalý vliv však bezesporu měla na narůstající počet brigádníků také epidemiologická situace.

„Náš projekt reagoval na nemožnost scházet se ve vnitřních prostorách, kde doposud probíhala velká část akcí pro farníky i širokou veřejnost,“ říká místní kněz Marek Miškovský.

„Během pandemie jsme vnímali, že se komunita obrací k vlastním zdrojům a pečuje o ně, a tak jsme chtěli tento trend podpořit a být jeho součástí.“

Farní les v Benátkách nad Jizerou se rozpíná na ploše lehce přes 17 hektarů. Nachází se v pěší vzdálenosti od města. Z jedné strany jej obtéká řeka Jizera, ze dvou dalších stran les lemuje silnice a cesta. Středem lesa prochází svatojakubská poutní cesta do Santiaga de Compostela. 

Když se les v roce 2015, tedy po více než pětašedesáti letech socialistického hospodaření, vrátil farnosti, byl Lesy České republiky „přiměřeně“ vytěžen. Bylo potřeba provést obnovu zalesnění a za pochodu se učit s lesem hospodařit.

„Práci s lesem jsme tak přijali jako výzvu a společnou cestu ke znovuobnovení vztahu k přírodě a přijetí zodpovědnosti za ni,“ dodává Miškovský.

„Kvůli kalamitám z posledních let les nevydělává, jen s pomocí nedostatečné státní podpory bychom museli les začít dotovat. Díky letošní podpoře Nadačního fondu Škoda Auto jsme však mohli dát do pohybu nový způsob hospodaření a aktivitu, která díky tomu, že není závislá na hospodářském výsledku, může být prospěšná člověku jako jednotlivci i jeho socializaci.“ 

Revitalizace farního lesa v Benátkách nad Jizerou byla jedním z 37 regionálních veřejně prospěšných projektů, které získaly finanční podporu v rámci speciálního Krizového fondu. 

Díky finančnímu příspěvku Nadačního fondu Škoda Auto farnost mohla pro brigádníky zakoupit potřebné pracovní i ochranné pomůcky včetně motorové pily. Největší počet brigádníků je tvořen místní komunitou, které logicky nejvíce záleží na tom, aby byl les čistý, pěkný a aby prospíval. Vítaný je však každý, kdo překoná předsudek, že je brigáda
organizovaná farnosti, tedy církví. A to bez ohledu na to, odkud pochází. 

„Revitalizace je pro nás více než starost, aby se holiny znovu zalesnily a aby les odpovídal koncepci lesní hospodářské osnovy. Není to jen práce v lese a pro les. Je to nabídka určená konkrétním lidem, tzv. člověku městskému, který lesem obvykle projíždí, prochází či probíhá. Naše brigády nabízejí možnost sáhnout si na živý strom, sledovat jeho růst a pocítit pot námahy, které za jeho obnovou stojí,“ vysvětluje Marek Miškovský. 

Do projektu revitalizace farního lesa je mezi jinými zapojena např. benátecká Základní škola Otevřeno, jejíž žáci se i s rodiči na údržbě farního lesa spolupodílejí.

Správa městských lesů p.s. pak zastává v projektu funkci odborného lesního hospodáře a při farních brigádách spolupracuje s farností například na hrubé strojní úpravě terénu pro výsadbu nových stromků. Aktivity podporuje, případně spoluorganizuje také město Benátky nad Jizerou.