„Jde o evropsky významnou lokalitu, která má rozlohu přibližně 3,9 hektaru,“ upřesnil náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří oblasti životního prostředí a zemědělství. „Cílem je chránit pro střední Čechy velmi výjimečnou formaci jalovce obecného, který roste na vřesovištích nebo na vápnitých trávnících. Pozornost si zaslouží i tamní porosty suchých trávníků,“ vysvětlil, v čem spočívá největší hodnota území ležícího zhruba kilometr severním směrem od obce Kochánky. Na jeho mimořádnosti se podílí podloží tvořené křídovými slínovci a vápnitými pískovci, které jsou překryty hlinitými pokryvy. Krajský úřad v pondělí informoval na svých webových stránkách, že se jedná o prudké svahy s jihozápadní a západní orientací, místy s charakterem takzvaných bílých strání s mělkou půdou, která odhaluje vápnité podloží.

Opravy v Bezděčíně
Křižovatka v Bezděčíně je znovu průjezdná

Přírodní památkou lze prohlásit obzvlášť hodnotný přírodní útvar nebo naleziště ohrožených druhů či vzácných nerostů o menší rozloze. Konkrétní podmínky ochrany daného území stanoví orgán ochrany přírody, který přírodní památku vyhlásil. V lokalitě Stráně (která nyní není zemědělsky využívána a v minulosti se tam nacházely sad a pastviny pro obce a kozy) se počítá především s omezením případných budoucích zásahů do charakteru krajiny a se stanovením takového plánu péče, která povede k ochraně teplomilných trávníků s jalovcem obecným, ale i motýlů a dalších bezobratlých, kteří se zde vyskytují.

Od pátku 21. února má Městské divadlo Mladá Boleslav ve svém repertoáru novinku – hru kanadského autora Roberta Frasera Teď mě zabij.
Oslavy 110 let boleslavského divadla začínají

Lokalita Stráně u Kochánek
- V rámci středních Čech se jedná o unikátní výskyt bohaté a vitální populace jalovce obecného v druhově pestrých teplomilných vápnitých trávnících.
- Mozaika křovin s opuštěnými starými sady a širokolistými a úzkolistými suchými trávníky poskytuje vhodné podmínky pro významné druhy rostlin jako je pcháč bezlodyžný, hořec brvitý, bělozářka větevnatá, černohlávek velkokvětý, vousatka prstnatá, len počistivý, bradáček vejčitý, mateřídouška časná nebo hlaváč fialový. Jako dominanty se střídají ostřice nízká a válečka prapořitá.
- Méně exponované a okrajové plochy zarůstají nálety dřevin.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Benátky nad Jizerou si připomněly 30 let od sametové revoluce.
Benátky v sobotu udělily cenu prvnímu polistopadovému starostovi

Stan pro bezdomovce v Poplužním dvoře.
Na zimu se připravuje Naděje i stan pro bezdomovce