Dlouho po změně volali především obyvatelé Chaloupek, osady ležící pod Horními Stakory. Prý jim vodu ve studních kontaminuje nejen splach ze zemědělských ploch, ale také splašky z Horních Stakor, kde mají dosud jen dešťovou kanalizaci. Také ve Stakorách však zaznívaly hlasy, že k přerodu vesnice, do níž se stěhuje stále víc nových obyvatel, v moderní sídlo chybí jedna zásadní vymoženost kanalizace. Právě její obrysy se nyní začínají rýsovat.

Tělocvična stakorské základní školy byla v pondělí v podvečer nacpaná k prasknutí a dokonce se přidávaly židle. Na první veřejné seznámení s projektem odkanalizování přišli na výzvu Městského úřadu Kosmonosy takřka všichni vlastníci dotčených nemovitostí. Po úvodu starosty Jiřího Müllera se slova ujal zástupce firmy Šindlar, společnosti, jež se specializuje na stavby v oblasti vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

„V Horních Stakorách dojde k vybudování gravitační kanalizace, kterou budou splašky odváděny do Chaloupek. Tam za obytnou zástavbou vyroste přečerpávací stanice. Z ní bude odpad veden dále do areálu Škody Auto," představil v nejhrubších obrysech záměr a jeho napojení projektant.

Potrubí o průměru 250 milimetrů v celkové délce pět kilometrů by mělo být vedeno především v hlavních komunikacích. O způsobech připojení jednotlivých objektů budou nyní zástupci firmy Šindlar s místními individuálně hovořit. Nejdůležitějším podkladem pro ně budou dotazníky, které by měli obyvatelé vyplnit a dopravit do 9. listopadu na městský úřad, nebo Věře Baborákové, předsedkyni osadního výboru, do školy.

„Ten projekt budeme realizovat jen za předpokladu, že získáme dotaci. Pro její získání je nejnutnějším předpokladem právě vypracování kvalitní projektové dokumentace," vypíchl zastupitel Miroslav Štěpánek.

Zástupci města rovněž potvrdili, že od pouhého záměru k přípravám projektu bylo přikročeno především díky navázání spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Ta začíná připravovat další velký projekt odkanalizování, Mladoboleslavsko III, jehož se Kosmonosy, a tedy také Stakory a Chaloupky, budou účastnit. Právě společný projekt více obcí by měl být zárukou, že se dotaci podaří získat.

Dolní Stakory, s nimiž chtěly Kosmonosy jít do projektu odkanalizování původně, se zatím pro připojení nerozhodly.

„Samozřejmě to nebude lehké. Bude to velký zásah do života obce, ale je to poslední velká věc, která tu schází," dodal Štěpánek a naznačil, že budování kanalizace by mělo být v ideálním případě sladěno s investicí Středočeského kraje, který hodlá rekonstruovat silnici procházející Horními Stakory. Obec by tak měla pod zemí již všechny potřebné sítě a nad nimi navíc kvalitní povrch vozovky.

Řeč byla také o budoucích rozvojových plochách v okolí Stakor a Chaloupek, kde se výstavba teprve plánuje. V případě, že jejich vlastníci nezískají v dohledné době stavební povolení, případné napojení na obecní kanalizaci budou hradit ze svého.

Důležitým krokem bude rovněž striktní oddělení dešťové a splaškové kanalizace. Pokud by k němu nedošlo, mohl by přívalový déšť přinést ekologickou katastrofu.

„Nebylo by fér říci, že nevíme, kolik to bude stát. Bude to kolem 50 milionů, spíš více. Věc bude mít mnoho odpůrců i mnoho příznivců, ale úlohou města je obhájit tento velký zásah do rozpočtu města a poprat se s tím," uzavřel debatu starosta Jiří Müller.

Setkání pak neformálně pokračovalo individuálními dotazy na projektanty.

Projekt Mladoboleslavsko

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má na svém kontě gigantický vodohospodářský projekt, jehož druhá etapa dokončená v roce 2014 stála 579 milionů korun. V devíti lokalitách v Mladé Boleslavi a jejím okolí (zejména Mnichovo Hradiště a Dobrovice) bylo vystavěno více než 14 kilometrů kanalizačních stok, 12,6 kilometru vodovodních řadů a zvýšen výkon mnichovohradišťské čističky odpadních vod. Díky tomu má Vak bohaté zkušenosti s projekty, jaký se rozběhne i v Horních Stakorách.

Časový výhled

  • do 9. listopadu probíhá odevzdávání dotazníků
  • ve dnech 9. až 11. a 20. a 21. listopadu proběhne terénní průzkum a individuální setkání projektantů s majiteli nemovitostí
  • v polovině března 2016 se zatím plánuje žádost o územní rozhodnutí
  • realizace by mohla probíhat v letech 2018–2019

Připojení objektů

Do hlavní kanalizační stoky umístěné na pozemcích obce budou ústit jednotlivé přípojky. Na okrajích soukromých pozemků vzniknou servisní šachty, v nichž dojde k napojení. Rovněž je nutné oddělit kanalizaci dešťovou a splaškovou. Žumpy mohou po napojení sloužit například ke shromažďování užitkové vody.