„Musím říci, že tuto finanční pomoc státu jednoznačně vnímám jako zcela zásadní a strategické rozhodnutí, které významně podporuje rozvoj celého regionu. Středočeský kraj si velmi váží přístupu státu, který takto pomáhá doplnit chybějící dopravní infrastrukturu, která souvisí s dynamickým rozšiřováním průmyslových kapacit regionu,“ ocenila rozhodnutí vlády hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Středočeský kraj bude investorem u sedmi dopravních staveb, jeho podíl činí 1,376 miliardy korun. S investováním pomůže Mladá Boleslav u dvou staveb, u jedné stavby město Kosmonosy. Města získala pro svůj podíl na dopravních projektech 28 milionů korun, Ředitelství silnic a dálnic 762 milionů korun a Správa železniční dopravní cesty 5,45 miliardy korun.

Schválení peněz na zlepšení dopravní infrastruktury Mladoboleslavska kvituje radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). „Jde o akce, které budou mít pozitivní vliv na zlepšení dopravní obslužnosti území a které přispějí k eliminaci transitní dopravy mimo zastavěná území. Vymezeny jsou v rámci pořizování územně plánovací dokumentace,“ uvedl radní František Petrtýl.

Celkem se jedná o peníze pro jedenáct dopravních projektů, které jsou součástí ujednání o porozumění se společností Škoda Auto a návrhu zabezpečení investorské přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve městě Mladá Boleslav a ve Vrchlabském regionu.

Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS SK) tak bude v následujících letech 2018-2022 investorsky zajišťovat následující stavby:
• Propojení průmyslové zóny Plazy s mimoúrovňovou křižovatkou Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164 (90,75 mil. korun s DPH).
• Prodloužení Severovýchodní tangenty - investorská příprava (23 mil. korun s DPH).
• Propojení mimoúrovňové křižovatky Kosmonosy a mimoúrovňové křižovatky Bezděčín – chybějící úsek II/610 – investorská příprava (100 mil. korun s DPH)
• Rekonstrukce objízdných tras – stávající síť (II/268, II/610, III/2768 a most ev. č. 2769-1, II/272, II/276, most ev. č. 27513-1a) – (803,5 mil. korun s DPH)

Středočeský kraj, společně s městem Mladá Boleslav a Kosmonosy budou dále investory staveb:
• Kompletní rozšíření Tř. Václava Klementa (bez křižovatky I/38 x TVK) – (183,7 mil. korun s DPH). Jedná se investorské dokončení přípravy stavby, která byla součástí dřívějších usnesení vlády.
• Propojení ulice Pražské a mimoúrovňové křižovatky Mladá Boleslav včetně okružní křižovatky ulic Pražská a Mileny Hážové (119,8 mil. korun s DPH)
• Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech (55,7 mil. korun s DPH). Investorskou přípravu akce v rozsahu zajištění všech stupňů projektové dokumentace a souvisejícího výkonu inženýrské činnosti zajišťuje město Kosmonosy. Realizaci stavby zajistí Středočeský kraj prostřednictvím KSÚS SK.

Ředitelství silnic a dálnic investorsky zajistí:
• D 10 mimoúrovňová křižovatka Kosmonosy (310 mil. Kč s DPH). Jedná se investorské dokončení přípravy stavby, která byla součástí dřívějších usnesení vlády.
• I/38 Kosmonosy, zkapacitnění křižovatek mezi D10 a Tř. Václava Klementa (452 mil. korun s DPH)

SŽDC s.o. zajistí investorsky:
• Bezděčínská spojka a železniční stanice Mladá Boleslav východ (2,5 mld. korun s DPH)
• Rekonstrukce žst. Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká a rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hlavní nádraží (2,950 mld. korun s DPH)

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje