VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Čistá voda měla být Skorkovu k užitku, leží jim ale v žaludku

Skorkov - Bez vody se nedá žít. Ovšem s tou, která teče v potrubích obce Skorkov,  je prý žití drahé a nečisté

27.3.2014 3
SDÍLEJ:

Boleslaváci si připlatí za vodu skoro osm procentFoto: Ilustrační foto

Tak to alespoň vnímají někteří obyvatelé Skorkova, nejjižnější obce okresu Mladá Boleslav. „Měli jsme u domů studny. Někteří z nás odtud čerpali vodu kvalitnější, jiní méně kvalitní. Jasné tak bylo, že zpráva o vybudování nového vodovodu pro nás byla novinou příznivou. Původně deklarované plány obce, co se týče kvality pitné vody, nákladů na vybudování nového vodovodu, ale i její ceny konečné, se teď rozcházejí. A my, obyvatelé Skorkova, jsme mírně řečeno, více než rozčarováni," snaží se nastínit situaci obyvatel Skorkova Milan Smutný, kterého mnozí znají třeba jako bývalého dlouholetého mluvčího mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, mluvčího Středočeského kraje, nebo novináře, a dodává, že když už voda začala z nového vodovodu konečně téct, čistá rozhodně nebyla! A cena? Tu mají vysoko nad republikovým průměrem.

O tom, že voda byla ve Skorkově  ze starého vodovodu špatná, plná dusičnanů a bakterií, jsme vás v Boleslavském deníku informovali téměř před rokem. To bylo ještě před vybudováním vodovodu. Tehdy nám starosta Skorkova Miloš Honzák (ODS) řekl: „V některých částech obce máme výbornou vodu, v jiných je hodně špatná. Až tak špatná, že si vodu z kohoutku do sklenice prostě natočit nejde," řekl tehdy starosta.

A jaká je kvalita vody ve Skorkově teď? „Kolaudace proběhla letos 17. ledna a voda byla až do té doby označena jako užitková, což je v případě zájmu možné doložit objektivně zápisy o napuštění vodovodních přípojek jednotlivým obyvatelům, kteří se na něj napojili.  Občané obce byli nad rámec povinností seznámeni s tím, že vodovod je ve zkušebním provozu," uvedl starosta Honzák. (celé vyjádření starosty Skorkova k novému vodovodu najdete v závěru článku)

K vodě ve Skorkově se chtěl vyjádřit i Jan Macura. Z titulu obyvatele Skorkova a současně zaměstnance společnosti Stavokomplet, která provozuje na základě výběrového řízení vodovod a kanalizaci v obci, nám napsal. „Všichni, kdo byli připojeni k vodovodnímu řadu před kolaudací vodovodu, podepsali prohlášení, kde bylo seznámení, a tím vzetí na vědomí skutečnosti, že voda je v této fázi považována za užitkovou. Byl jsem jeden z těch, kdo to absolvoval," tvrdí Macura. To se ale diametrálně rozchází s tvrzením Milana Smutného. „Věděli jsme ze stránek obce, že vodu můžeme začít používat, a to zdarma, do kolaudace vodovodu. Tahle informace vyšla na obecním   webu 30. října minulého roku.  O tom, že se ale jedná pouze o vodu užitkovou, tedy nevhodnou ke konzumaci, nebyla na stránkách obce ani zmínka," má potvrzeno Smutný.

Po upozornění na nevhodnost a neúplnost zprávy na stránkách obce, přestal po dobu asi jednoho měsíce obecní web, zcela fungovat. „Po měsíci výpadku  obecní úřad ve Skorkově opět svůj web www.skorkov.cz zprovoznil. Zmanipuloval komunikaci, protože do doby odstavení byla poslední informací o vodovodu právě inkriminovaná zpráva z 30. října o spuštění vodovodu – tedy bez jakýchkoli výhrad používání. Jestliže nyní obec tento údaj opravila, a přidala tam větu: „Pozor – vodovod je ve zkušebním provozu, před kolaudací, z tohoto důvodu považujte do kolaudace vodu za užitkovou," dopustila se dle mého názoru falšování úředního dokumentu a navíc tak potvrdila, že si je vědoma svého zásadního pochybení,"tvrdí s důkazem v ruce Smutný.
Toto tvrzení může potvrdit i redakce Boleslavského deníku.

Máme zdokladováno tehdejší i současné sdělení s názvem Informace k vodovodu – spuštění vody. S tím, že ve Skorkově není s novým vodovodem úplně vše v pořádku, souhlasí i další z obyvatel Skorkova pan Uher, jež  se přiklání a plně souhlasí s tvrzením Milana Smutného. Vyšší, než vůbec obyvatelé mohli očekávat, je již zmíněná  cena vody.  Ve Skorkově totiž za kubík platí 112 korun. Republikový průměr je přitom kolem sedmdesáti korun. Co bude tedy dál? „Zakročit v tomto případě bude muset policie, vodoprávní úřad a krajská hygienická stanice," informoval Milan Smutný, který je o své pravdě přesvědčen, což dokladoval Deníku i některými písemnostmi.

Kolik stojí voda?

Republikový průměr za kubík vody a to za vodné i stočné je pro rok 2014 77,66 Kč/m3. Když se podíváte na tabulku vybraných měst a obcí, najdete nejnižší cenu 41,98 a nejvyšší 104,49 korun za kubík. Ve Skorkově se aktuálně platí 112 korun za kubík vodného i stočného. (http://www.cenyenergie.cz/cena-vody-2014/)

Vyjádření starosty Skorkova Miloše Honzáka

K tématům mohu uvést, že kolaudace vodovodu proběhla dne 17.1.2014 na základě rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. ŽP 231/2-60724/2013 a voda byla do kolaudace občanům dodávána jako užitková – což je v případě zájmu možné doložit objektivně zápisy o napuštění vodovodních přípojek jednotlivým občanům, kteří napojení realizovali, když občané obce byli nad rámec povinností seznámeni s tím, že vodovod je ve zkušebním provozu, bakteriologický rozbor vody byl proveden s kladným výsledkem, ale aby i přesto považovali do kolaudace vodu za užitkovou. Takto bylo napuštěno všech 248 přípojek. Pro úplnost pak uvádím, že v naší obci je celkem 267 rodinných domů. Z tohoto je tedy zcela zřejmé, že téměř všichni občané se na vodovod připojili a je tedy účelný a ve prospěch občanů naší obce.

Na provozovatele vodovodu a kanalizace probíhalo řádné Koncesní výběrové řízení v souladu s právními předpisy. Toto koncesní výběrové řízení prováděla odborná firma, kvalifikovaná k provádění takovýchto výběrových řízení, nikoliv obec. Z tohoto výběrového řízení vzešel provozovatel, a to firma Stavokomplet (koncesní výběrové řízení probíhalo dle podmínek SFŽP a trvalo více jak rok). O jeho zákonnosti a transparentnosti nebylo nikým pochyb a proběhlo několik kontrol s výsledkem bez závad.

Obec ke shora uvedeným věcem nemlčí. Konstatuji, že vyjma technického výpadku v řádu jednotek týdnů, nebyly webové stránky obce v provozu, což bylo odstraněno. V rámci hierarchie orgánů obecního zřízení pak probíhala jednání, diskuse a byla řádně  - a to i nad rámec zákona – v této věci přijímání rozhodnutí zastupitelstva obce. Podotýkám, že i nad rámec zákonného vymezení pravomocí jednotlivých orgánů obce v zákoně o obcích, byly veškeré dokumenty a rozhodnutí schvalovány zastupitelstvem obce, což předpokládám, je nezpochybnitelná autorita zastupující občany naší obce. Veškerá rozhodnutí pak byla řádně, včas a po příslušnou dobu zveřejňována na úřední desce obce, a to jak v písemné podobě, tak elektronické podobě. Pro úplnost pak uvádím, že zastupitelstvo naší obce je pochopitelně veřejné, tudíž každý občan  - nejen naší obce – se jej může zúčastnit, když někteří tak také činí, proto nemohou – pokud výslovně vědomě nechtějí – tvrdit nepravdivá tvrzení o nedodržování zákona.

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva se uskutečnilo dne 17.3.2014, mimo zastupitelů se ho zúčastnili pouze dva občané, kteří k vodovodu neměli žádné dotazy. Webové stránky obce byly v poslední době často napadány, a proto byly opravovány a migrovány na vyšší stupeň zabezpečení správcem stránek obce. Z tohoto důvodu byly často nedostupné, nikoliv však nefunkční.

Pokud se mám vyjádřit k ceně vody, pak uvádím, že výše vodného činí 50,94 bez DPH tj. 58,58 Kč vč. DPH a cena stočného činí 46,41 Kč bez DPH tj. 53,37 Kč včetně DPH, takže vodné a stočné je 111,95 vč. DPH. Firma Stavokomplet uzavírá s odběrateli Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod dle platné Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací. O údajném odhlašování našich občanů nemáme žádné informace, naopak máme informace o tom, že se zájemci nestačili připojit, protože přípojky byly dokončeny v listopadu 2013. Předpokládám, že pro případný opačný závěr existuje prokazatelně reprezentativní vzorek obyvatel naší obce.  Považuji za podstatné zdůraznit, že vodovod v naší obci byl vybudován na základě rozborů vody v některých studních, které byly nevyhovující a dále ankety mezi občany naší obce, která proběhla v listopadu 2009. Podotýkám, že i vzhledem ke stanovisku Krajské hygienické stanice, která doporučila řešení nekvalitní vody v obci výstavbu vodovodu, bylo na místě vodovod vybudovat.

K dotazu zda 40 milionová dotace EU a Středočeského kraje bude fakticky zmařena, uvádím:

Dotaci obec obdržela na výstavbu vodovodní sítě v délce 10,5 km včetně výstavby vodojemu. Podmínkou bylo, že realizacíakce bude vytvořen předpokladk připojení 488 obyvatel na vodovodní síť. Tato podmínka byla splněna, protože jak jsem již výše uvedl, domovních přípojek bylo vybudováno 248, což představuje cca 502 obyvatel naší obce. Z tohoto nutně vyplývá, že je zcela absurdní uvažovat o tom, že by dotace měla být zmařena, což považuji samo o sobě jako nesmyslné, či by měla být neúčelná. Pominu-li skutečnost, že orgány státní správy v oblasti vodohospodářství dospěly k závěru, že voda ve studních na území naší obce není vyhovující, i vzhledem k výstavbě rodinných domů v naší obci a s přihlédnutím budoucnosti naší obce a jejích občanů, je vybudování vodovodu ve veřejném zájmu.

Občané, pokud jsou nepsokojeni a tito občané měli v úmyslu skutečně věc řešit zákonnými prostředky a především objektivně, zákonně a nikoli účelově, nechť se obrátí na obce, na zastupitelstvo či na jednotlivé zastupitele, nebo přinejmenším alespoň se zastupitelstva zúčastní a projeví svůj názor, aby se jím obec mohla zabývat. Jelikož se tak však nestalo, považuji jakákoli obdobná tvrzení za nepodložená, účelová a neobjektivní. Obdobné „informace" obsahující Váš e-mail (Dotaz, který přišel do redakce a byl předán k náhledu a vyjádření), je téměř totožný s nepodepsaným a nepravdivým letákem, který byl v minulých dnech ztotožněnou osobou vhozen do poštovních schránek, k čemuž pochopitelně bude zaujat příslušný odpovídající přístup.

Související článek najdete na: http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/reakce-milana-smutneho-na-komentar-starosty-obce-skorkov-milose-honzaka.html

Autor: Petra Kuldová

27.3.2014 VSTUP DO DISKUSE 3
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Volby v Kolomutech u Mladé Boleslavi.
196

KRÁTCE: Volební střípky z měst okresu Mladá Boleslav

Martin Paluska se narodil 16. října, vážil 3,4 kg a měřil 49 cm. Maminka Olga a tatínek Jan si ho odvezou domů do Starých Splavů.
9

Přivítejte s námi na světě další miminka narozená v minulých dnech

Komise musely řešit neplatné voličské průkazy, ale i stěhování

Střední Čechy – Vše probíhalo standardně. Přesně s těmito slovy se ohlédla za hlasováním během parlamentních voleb ve Středočeském kraji Eva Jůzová, vedoucí oddělení správních agend Krajského úřadu Středočeského kraje. Podle jejích slov se na hejtmanství nedostaly informace o tom, že by se odehrálo něco mimořádného. „Nevíme o tom, že by někde zasahovala policie,“ konstatovala Jůzová k dění ve volebních místnostech.

Piráti padli s Mladou Boleslaví na samostatné nájezdy

Chomutov, Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/  - Piráti neprolomili sérii porážek a připsali si již šestou prohru v řadě. Tentokrát na samostatné nájezdy. Zápas se pro ně vyvíjel dobře. První třetinu vyhráli dvougólovým rozdílem, ale v prostřední části hry Bruslaři vyrovnali. Pak to už byl boj o každý centimetr ledu. Nakonec rozhodovaly samostatné nájezdy, ve kterých byli šťastnější hosté.

OBRAZEM: Parlamentní volby v Mladé Boleslavi

Mladá Boleslav - Dům kultury Mladá Boleslav byl v pátek 20. října 2017 poměrně obležen. V 15 hodin přišel s manželkou volit i šéf Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček. 

AUTOMIX.CZ

Absurdní šikana? Český řidič platil pokutu za překročení rychlosti o 1 km/h

Doby, kdy čeští řidiči mohli nad postihy za dopravní prohřešky spáchané v zahraničí v podstatě mávnout rukou, jsou dávno pryč. Dnes totiž existuje velká šance, že si vás "najdou" i po navrátu do České republiky. Oznámení o pokutě vám přitom může přijít i po několika měsících. A co je mnohem důležitější, pokutu můžete dostat i za naprostou banalitu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení