Místo suchých širolistých trávníků, které jsou právě předmětem ochrany evropsky významné lokality, zde najdeme hlavně křoviny.

Tomu už sice odborníci na slovo vzatí částečně zabránili avšak nyní dostane Chlum u Nepřevázky ještě další označení. V současné době leží na sekretariátu primátora dokument, který zde navrhuje vyhlásit maloplošné zvláště chráněné území. Laicky řečeno – jedná se o další stupeň ochrany, kdy se zde zachovají nejen rostliny, například teplomilné suché trávníky či vlhká bezkolencová luka, ale také chránění živočichové.

Do tůně totiž odborníci v posledních letech vysadili kuňku obecnou a čolka obecného, kterým se ve zdejších podmínkách výborně daří.
Maloplošné zvláště chráněné území zahrnuje nejen Chloumek, ale také Jemníky, Nepřevázku a Sýčinu. A proč se odbor životního prostředí a zemědělství rozhodl věnovat pozornost právě tomuto území? Odborníci zde totiž, jak jsme již nastínili, objevili polopřirozené suché trávníky a křoviny na vápnitých podložích, bezkolencová luka na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách. Dalším předmětem ochrany jsou zvláště chráněné druhy zárazy vyšší (vzácný druh nezelené rostliny z čeledi zárazovité, patří do rodu cizopasných, pozn. redakce), dále pelyňku pontického, bílojetele bylinného, kosatce sibiřského a hadího mordu španělského.

Ochrana, o kterou se krajský odbor životního prostředí dlouhodobě snaží, má omezit, či v lepším případě zastavit vývojové procesy v ekosystémech, které vedle přírody významně zformoval svou činnosti také člověk. Ten svým zásahem málem dosáhl toho, že významná vegetace a živočichové vyhynuli.

Odborníci se teď budou snažit obnovit a udržet suché trávníky i střídavě vlhká luka, pro která jsou typické různé druhy rostlin a živočichů.