V rozpočtu Boleslavi je pro tento rok vyhrazena částka 30 milionů korun na rekonstrukci bazénu v sokolovně.

Problém je ovšem v dohodě o výši nájmu mezi Sokolem, kterému budova patří, a vedením města, které si chce bazén pronajmout a rekonstruovat.

Jak potvrdil starosta Sokola Miroslav Jirounek, prezentoval zastupitelům důvody, proč Sokol požaduje měsíční nájemné ve výši 65 tisíc korun. „Po krátké rozpravě a bez písemných podkladů doporučilo zastupitelstvo nájemné 20 tisíc korun," uvedl.

Zatímco město se hájí tím, že do bazénu bude nutné investovat spoustu peněz kvůli rekonstrukci, a je tedy nesmysl platit tak vysoký nájem, Sokolové vysvětlují, že jejich prioritou je rekonstrukce budovy. Navíc plaveckým oddílem zdejší Sokol nikdy nedisponoval.

„Máme zájem na provozu bazénu a potřebě investovat do jeho rekonstrukce, je ale nutné dohodnout podmínky nájmu tak, aby je mohly akceptovat obě strany," tvrdí primátor Raduan Nwelati.

Zázemí bazény je přitom aktuálně v takovém stavu, že ho rozhodně využít nelze. Rekonstrukci však vyžaduje i samotná budova sokolovny, mimochodem od roku 2013 kulturní památka. „Ať už bude v suterénu sokolovny cokoliv, bude třeba začít řádnou izolací, odvlhčením prostor a novou klimatizací.

Odhadované minimální investice jsou pět milionů korun," vysvětlil Miroslav Jirounek.

Zcela vyloučena podle něj není ještě ani dohoda s městem na důstojné výši pronájmu. „I když momentální stanoviska jsou zásadně odlišná," dodává.

Je tedy možné, že dojde na některou variantu, o níž už se spekulovalo dříve, tedy že v prostorách po bazénu, který je už od léta 2015 vypuštěný, vznikne dětský park či nové cvičební prostory.

Na posledním jednání zastupitelů padl i návrh na vznik úplně nového bazénu. „Když spočítáme náklady na rekonstrukci plus nájemné, které budeme platit minimálně třicet let, stálo by za to se zamyslet, zda bychom za těch pětapadesát milionů nebyli schopni postavit bazén úplně nový," prohlásil primátor.

A proč požaduje TJ Sokol z pohledu města tak vysoký nájem? „Celková plocha bazénu, šaten a vestibulu je 680 metrů čtverečních. Cena pronájmu prostor k podnikání v centru města se pohybuje v rozpětí 200 až 250 korun za metr čtvereční měsíčně. My jsme městu nabídli cenu 96 korun za metr čtvereční," vysvětluje starosta Sokola.

Podle něho je méně než třetinová nabídka města ekonomickým nesmyslem. „Výbor TJ Sokol Mladá Boleslav ji na svém zasedání 11. ledna jednomyslně zamítl," dodal.

Nad plaváním v Boleslavi se tedy i dál vznáší otazník, ačkoli původně měl bazén v sokolovně začít fungovat už letos v září.

VYJÁDŘENÍ STAROSTY SOKOLA MIROSLAVA JIROUNKA: Sokol, bazén a město MB

V polovině roku 2016 jsme obdrželi dopis, jímž pan primátor Nwelati deklaroval obnovený zájem města MB provozovat bazén v sokolovně a požádal TJ Sokol MB o součinnost.

Dopis mě překvapil, neboť jsme v té věci nejednali poprvé. Před dokončením nového bazénu na Štěpánce totiž pan primátor vyloučil možnost provozovat i nadále bazén v sokolovně s tím, že je nákladné zdvojovat energie, obslužný personál i administrativu. Jeho odpověď se mi zdála pochopitelná, přijal jsem ji a počítal s ní. Ještě více mě ale překvapilo, že rok poté, co byl otevřen nový bazén (a starý v sokolovně uzavřen), řeší město jeho nedostatečnou kapacitu. O nutnosti výstavby nového bazénu se přece hovořilo od poloviny 90.-tých let a čísla byla známa roky předem.

Ostatně, pamatuji si je dodnes: 17 škol, 3 plavecké školy, závodní plavecký klub, odbory a samozřejmě veřejnost. Rozvrh hodin bez jediného volného okénka.


Od počátku obnoveného jednání o využití bazénu jsme se snažili být k městu vstřícní a navenek zdrženliví ve svých vyjádřeních. Poskytli jsme výkresovou dokumentaci, umožnili provést sondy a zaměření pro 3D projekt. Aniž však proběhla jakákoliv předběžná jednání, byť jen o rámcových podmínkách nové nájemní smlouvy, dozvěděli jsme se z tisku, že od září 2017 se v sokolovně znovu plave. Další vyjádření v mediích nebudeme komentovat.

Na jednání zastupitelstva 22. 12. jsem prezentoval zastupitelům vše podstatné o budově sokolovny včetně toho, jak jsme dospěli k ceně pronájmu 65 tis. Kč měsíčně. Po krátké rozpravě a bez písemných podkladů doporučilo zastupitelstvo nájemné 20 tis. Kč.


Když jeden z bardů místní politiky, který se pohybuje v zastupitelských orgánech města 25 let, prohlásil, že sokolovna byla postavena z peněz města, došlo mi, že ne všechny skutečnosti podstatné ve sporu o bazén musí být zřejmé zastupitelům, natož pak všem občanům města. Zde jsou tedy fakta:

1) Majetek a jeho historie
Sokolovna byla postavena v roce 1905 nákladem 200 tis. zlatých. 180 tis. vybrali Sokolové mezi sebou, 20. tis. zlatých si vypůjčili proti zástavě ½ budovy u zdejší záložny a když je splatili, byla budova jejich majetkem. Majetek, který byl v roce 1948 ve výborném stavu, byl po komunistickém puči odcizen. (K majetku boleslavského Sokola patřil 1 ha letního cvičiště v centru města, který Sokolové vybudovali v roce 1927. Jeho dnešní hodnota je cca 25 mil. Kč, v říjnu 1989 byl převeden do majetku města a nestal se předmětem restituce v roce 1991). Lehce nabyl, lehce pozbyl. Sokolovna prošla několika odborářskými a tělovýchovnými uživateli a v roce 1974 v ní byl, na úkor cvičebních prostor v suterénu, otevřen první a na dlouhou dobu jediný krytý bazén. Bez souhlasu vlastníka, zdálo se, že na věčné časy, Sokol neexistoval, nebylo, koho se ptát.

2) Dluhy investiční a provozní
Bazén sloužil v letech 1974 – 2015 boleslavské veřejnosti, byl jediný a bylo nemyslitelné jej zavřít. Když byla sokolovna vrácena v restituci v roce 1991 Tělocvičné jednotě Sokol MB, byl bazén provozuschopný, ale bez jediné větší investice. Bez investic ovšem byla i budova sokolovny jako celek. Od poloviny 90. - tých let do ní silně zatékalo, suterén byl podmáčený v důsledku špatně provedené izolace a také trvale přítomné 90% vlhkosti z bazénu. Místo započetí rekonstrukčních prací na zanedbané budově, nesli Sokolové každoročně provozní náklady ve výši několika set tisíc korun, které vyplývaly ze strmě rostoucích cen energií. Tento stav vyvrcholil v roce 2011, kdy dluhy Sokola na energiích dosáhly 1,8 mil. Kč a jednota stála před finančním kolapsem. Provozní ztráty bazénu dosahovaly 2,4 mil. Kč ročně, město přispívalo částkou 1,1 mil. Kč, zbytek nesl Sokol. Celkovou výši provozních ztrát, které nesl Sokol za období 1991-2011 odhadujeme na 12 mil. Kč. Za této situace jsme městu nabídli provozování bazénu, který bychom jinak museli zavřít. Pokud dnes město argumentuje nutnou investicí na generální rekonstrukci, pak odpovídáme: Bazén je v takovém stavu, v jakém jste nám jej po 40 letech užívání boleslavskou veřejností předali v červnu 2015, tj. bez průběžných investic, s archaickým technologickým zázemím vylučujícím úsporný provoz, vyčerpaný na samou podstatu. Nepřičítejte si nutnou investici jako plus, je to dluh z minula. Vyčerpat, dorazit, odhodit. To je zkušenost většiny restituentů se svým původním majetkem, který jim byl vracen.

3) Cena
Celková plocha bazénu (původně zde byly cvičební prostory), šaten a vestibulu je 680 m2. K provozu patří navíc strojovny, dílny, šatna a místnost pro personál. Pomineme odhady 3 realitních kanceláří, jimž jsme zadali ocenění pronájmu, všechny se shodly na částce 60-100 tis. Kč měsíčně. Cena pronájmu prostor k podnikání v centru města se pohybuje v rozpětí 200 – 250 Kč /m2 měsíčně. My jsme městu MB nabídli cenu 65 tis. Kč, tj. 96 Kč / m2. Zastupitelé však navrhli dne 22. 12. 2016 cenu 20 tis. Kč, tj. 29 Kč / m2 měsíčně a tváří se přitom vážně. Rozhodování bez písemných podkladů jim trvalo 5 minut. Doufejme, že nebude mít stejné důsledky jako nedomyšlená (kapacitně) výstavba nového bazénu na Štěpánce. Příjmy Sokola z pronájmu cvičebních prostor jsou cca 600 tis. Kč ročně. Suterén, použitelný ke cvičení, kopíruje půdorys velkého sálu, a ten je dnes vytížen na 100%. Také z tohoto pohledu je „nabídka" města ekonomickým nesmyslem a výbor TJ Sokol MB ji také na svém zasedání dne 11. 1. 2017 jednomyslně zamítl.

4) Rekonstrukce a výhled
Od roku 2012 probíhá rekonstrukce budovy sokolovny. Postupně byly rekonstruovány: sociální zařízení (700 tis. Kč), okna a dveře v přízemí budovy (1,5 mil. Kč), vestibul a klubovny (200 tis. Kč) a obnoveno cvičební nářadí a náčiní (250 tis. Kč). Toho nejdůležitějšího, tj. nové střechy, jsme se dočkali až po několikaletém úsilí. Bude provedena v mědi podle původních plánů a její rekonstrukce bude stát 4,7 mil. Kč. Podílí se na ní 80 % MŠMT ČR, 10% Sokol a 10% město MB. Zde je třeba poděkovat předsedovi PS ČR Janu Hamáčkovi, který zprostředkoval návštěvu paní ministryně Kateřiny Valachové v roce 2015. Bez dotačních peněz MŠMT by rekonstrukce byla vyloučena.

Od roku 2013 je budova sokolovny Kulturní památkou ČR. Díky této skutečnosti bylo možné započít s rekonstrukcí dveří a oken. Zde se na nákladech podílí (ze zákona) MK ČR 50%, TJ Sokol jako vlastník 40% a město MB. 10%. Sokol je s městem svázán nejen povinnou péčí o kulturní památku, ale také službami, které poskytuje boleslavské veřejnosti. Cvičí zde v dopoledních hodinách školy, každý zájemce může využívat za roční poplatek 1000 Kč činnosti 15 oddílů Sokola, vyrostl zde (za hubičku, jako původně sokolský) florbalový klub, který dnes hraje špičku extraligy a, především, poskytovali jsme veřejnosti prostory bazénu, na který jsme ještě provozně dopláceli.

Ať už bude v suterénu sokolovny cokoliv, bude třeba začít řádnou izolací a odvlhčením prostor a novou klimatizací. Odhadované minimální investice jsou 5 mil. Kč. V situaci, kdy zatékalo na více místech a škody každoročně narůstaly o statisíce, byla přirozenou prioritou střecha. Osud suterénu jsme prostě odložili. V úvahu dnes připadá obnova cvičebních prostor, dětský park, fitness. Zcela vyloučena není ještě ani dohoda s městem na důstojné výši pronájmu, i když momentální stanoviska jsou zásadně odlišná. Obrazovou dokumentaci probíhajících rekonstrukčních prací najdete na http://sokolmb.cz/rekonstrukce.

Miroslav Jirounek, starosta TJ Sokol MB