Rozhovor poskytnutý nemocnicí:

Proč jste se rozhodl přihlásit se do výběrové řízení na primáře ARO oddělení?
Přestože jsem dělal dlouhé roky zástupce primáře ARO, svou kandidaturu na tuto funkci jsem pečlivě zvažoval. Primář Herold zde vybudoval oddělení srovnatelné s pracovišti ve fakultních nemocnicích a každý jeho nástupce s ním bude srovnáván. Zásadní pro mé rozhodnutí tak byla jeho podpora a podpora lékařů našeho oddělení pro mou kandidaturu na post primáře. Bez této podpory bych o tom nemohl uvažovat.

V naší nemocnici nejste nováčkem. Jak vnímáte naše ARO oddělení?
Na ARO pracuji 25 let, začínal jsem ve starých prostorách ARO a byl jsem u zrodu stávajícího oddělení. V době otevření v roce 2000 bylo toto pracoviště jedno z největších v republice a vybudovalo si velký respekt v odborné komunitě. Pracovat na ARO v Mladé Boleslavi byla ta nejlepší vizitka při setkání s kolegy na odborných seminářích a kongresech a já doufám, že bude i nadále.

Jakou máte tedy vizi? Na co se chcete zaměřit?
Chápu anesteziologa jako průvodce pacienta celým perioperačním procesem od přípravy k operaci až po pooperační péči. Role anesteziologa by tak neměla být omezena pouze na podání vlastní anestezie. V oblasti intenzivní péče se chci zaměřit na vytvoření systému časného vyhledávání pacientů s časnými varovnými známkami hrozícího kritického stavu, jak u pacientů přijímaných do nemocnice, tak již hospitalizovaných. Časná intervence u těchto pacientů může změnit průběh jejich nemoci.
Velké úsilí hodlám věnovat vzdělávání mladých kolegů, vytvořit jim nejlepší možné podmínky pro jejich odborný rozvoj, protože bez nich se neobejde žádná nemocnice a my všichni se jednou v budoucnu staneme pacienty vyhledávajícími pomoc našich nástupců.

Co dnes vaše oddělení v naší nemocnici všechno dělá?
Naše oddělení poskytuje každý rok přes 10 tisíc anestezií k operačním či diagnostickým výkonům. Většina pacientů projde vyšetřením v anesteziologické ambulanci, kde dostane informaci o průběhu anestezie a je jim navržena optimální metoda anestezie. Během vlastní operace se anesteziolog stará o vyřazení vnímání a zajišťuje základní životní funkce pacienta. V pooperačním období kontroluje stav pacienta, podílí se na tlumení pooperační bolesti. Na lůžkovém oddělení ARO jsou hospitalizováni pacienti v kritickém stavu se selháním jedné či více základních životních funkcí. Ročně hospitalizujeme 300 - 350 pacientů, podporujeme dýchání pomocí dýchacího přístroje, sledujeme a podporujeme funkci oběhového systému, jsme schopni nahradit funkci selhávajících ledvin umělou dialýzou. Naše oddělení také zajišťuje v celé nemocnici servis u pacientů s náhlým zhoršením zdravotního stavu, vyžadujícím rychlý zásah tzv. resuscitačního týmu. V ambulantním úseku provozujeme ambulanci léčby chronické bolesti, kam dochází pacienti s bolestivými stavy vyžadujícími specializovanou péči nad rámec oborové péče.

Jak si stojíte personálně? Je ARO oddělením, které personál zajímá?
Personální problémy se nevyhýbají žádnému zdravotnickému zařízení, na našem oddělení bojujeme s nedostatkem středního zdravotnického personálu, bez jehož péče nelze kvalitní medicínu dělat. Díky obětavé práci sester, které u nás pracují, jsme schopni zajistit péči alespoň ve stávajícím rozsahu a patří jim za to hluboký dík.
Stran lékařského personálu je naše oddělení aktuálně personálně stabilizované - našim pacientům můžeme garantovat lékařskou péči zajištěnou vysoce erudovanými lékaři. Byla to hlavně osoba primáře Herolda, která byla hlavní motivací pro mladé lékaře začít zde pracovat a vzdělávat se. Skutečnost, že se nám i v tuto dobu, kdy je vzhledem ke vzdělávacímu systému obtížné získávat absolventy na pracoviště mimo fakultní nemocnice, daří každý rok přijmout několik absolventů, je toho důkazem. To potvrzuje i výrazně nadstandardní hodnocení našeho oddělení mladými lékaři v projektu férové pracoviště spravovaným Sekcí mladých lékařů pod hlavičkou České lékařské komory. Mým cílem je, aby toto zůstalo zachováno.

Kdo je MUDr. Jan Žižka?
• vystudoval 1. Lékařskou fakultu UK v Praze
• v roce 1994 nastoupil na ARO v Klaudiánově nemocnici
• od roku 2005 zástupcem primáře ARO
• 1995 – 2007 – současně působil v Záchranné službě Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav
• 1996 do současnosti vede ambulanci léčby chronické bolesti
• 2015 – 2017 současně slouží na Multioborovém JIP nemocnice Kutná Hora
• 2012 do současnosti je tajemníkem krizového štábu Klaudiánovy nemocnice
• atestace a specializace: specializace v oboru Anestezie a resuscitace prvního a druhého stupně, Specializovaná způsobilost v oboru Intenzivní medicína
• kurzy a stáže: Kurz invasivní hemodynamiky u nemocných v kritickém stavu na Klinice anestezie a resuscitace FN H. Králové, stáž na Kliniceanestezie a resuscitace Universitní kliniky Carla Gustava Caruse v Drážďanech, Porodnická analgezie a anestezie na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK v Praze, Anestezie v hrudní chirurgii na Klinice anesteziologie a resuscitace FN Motol, Kurz multidisciplinárníléčby bolesti a odborné stáže na pracovištích léčby bolesti FN Motol a FN Bulovka