„Výrazný posun v investorské přípravě již skutečně doznaly všechny stavby připravované Krajskou správou a údržbu silnic. Ať už jsou to stavby, které budou financovány z prostředků SFDI, jako je příprava první etapy obchvatu Jesenice, Severního obchvatu Jílového u Prahy, druhé etapy Vestecké spojky, mimoúrovňové křižovatky u exitu 4 na D1, či stavby, které bude hradit kraj,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Podle projektu je délka D3 ve Středočeském kraji 58,4 kilometru, 7 kilometrů vede tunely. „Cena celkových stavebních prací by se měla vyšplhat na 37,9 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Vlastní stavba dálnice je pak podle ŘSD ČR, které stavbu připravuje, plánována na období 2026 - 2030,“ uvedla Helena Frintová, mluvčí kraje.

„Stavba dálnice D3 je pro nás naprostou prioritou. Rozhodně chceme, aby se do konce našeho volebního období, tedy do roku 2020, dopravní stavby, které s D3 s ní úzce souvisejí, pohnuly dopředu a některé, které zajišťuje kraj, už byly úspěšně dokončeny anebo byla zahájena realizace,“ podotkla středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Středočeský kraj také v rámci dostavby D3 připravuje projektovou dokumentaci k vybudování vodárenského systému a přivaděče v koridorů dálnice. „Ten zajistí připojení obcí v okolí stavby budoucího úseku D3 na skupinové vodovody vedoucí ze Želivky. Tento vodárenský systém propojující Posázavský skupinový vodovod se Skupinovým vodovodem Benešov by měl umožnit připojení 20 tisíc obyvatel 38 obcí a 201 obecních částí,“ vysvětlila hejtmanka. Zpracovatel projektové dokumentace je již vybrán a zbývá nyní podepsat smlouvu o dílo.

Přehled staveb na D3

Přehled staveb na D3 – Středočeská část, které jsou investorsky zajišťované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, je následující: 0301 Praha – Jílové, délka 9,52 km, 0302 Jílové – Hostěradice, délka 4,49 km, 0303 Hostěradice – Václavice, délka 11,30 km, 0304 Václavice – Voračice, délka 16,70 km a 0305/I Voračice – Nová Hospoda, délka 16,46 km. ŘSD bude v rámci středočeské části dálnice D3 zajišťovat stavbu řady přeložek silnic prvních, druhých a třetích tříd.

„Mezi nejvýznamnější doplňující stavby v tomto případě rozhodně patří Jižní obchvat Jílového u Prahy, Václavická spojka a Přivaděč Týnec,“ upřesnila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že soubor staveb zajišťovaných ŘSD již má zpracovanou technickoekonomickou studii, platné hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, dokončenou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v nejbližší době by měla být podána žádost k územnímu rozhodnutí. Také finanční prostředky jsou pro investorskou přípravu zajištěny.

„Přesto požadujeme zrychlení zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace, okamžité zadání podrobných geologických průzkumů a okamžité podání žádosti o územní rozhodnutí, aby se dokončení stavebních příprav urychlilo,“ zdůraznila středočeská hejtmanka.

Středočeský kraj pak investorsky zajišťuje stavby: II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 - Exit 4. Budou financovány prostřednictvím SFDI v celkové hodnotě 3,136 miliardy korun.

V případě akce II/101 Jesenice obchvat - I. etapa, jsou již dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu, i dokumentace ke stavebnímu povolení. Geometrické plány vloženy do katastru nemovitostí. Dokončené znalecké posudky. V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací akce počítá v roce 2019. (Hodnota akce činí 216 milionů korun.)

U přípravy stavby II/105 Severní obchvat Jílového u Prahy, byly již také dokončeny průzkumné práce v rozsahu zajištění geodetických podkladů a zpracování podrobného geotechnického průzkumu a hydrologického posouzení. Odsouhlasen a vydán je čistopis aktualizované dokumentace k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí je prodlouženo a zajišťuje se jeho změna. V případě zajištění majetkových práv k pozemkům se s realizací akce počítá v roce 2019 (první etapa) a 2020-21 (druhá etapa). (Hodnota akce činí 168 milionů korun.)

Akce Okružní křižovatka Mariánovice, západ, byla v tomto roce zahájena a předpokládá se její dokončení v průběhu prosince tohoto roku. (Hodnota akce činí 10 milionů korun.)

U přípravy stavby Vestecká spojka II. etapa a MÚK D1 – Exit 4 byly dokončeny technické studie zohledňující změny norem a předpisů a aktuální stav v území. Je schválena a vydána II. aktualizace zásad územního rozvoje Zastupitelstvem Středočeského kraje. Probíhá projektová příprava ve stupni Dokumentace k územnímu rozhodnutí. Realizace akce bude zahájena nejdříve po dokončení stavby dálnice D0, 511 D1 – Běchovice a po převedení příslušné části dálnice D1 do vlastnictví magistrátu hl. m. Prahy. (Hodnota akce činí 1,8 miliardy korun.)

„Ze svého rozpočtu a pomoci IROP, popř. dalších dotačních titulů, však hodláme ještě investorsky zajistit a uhradit stavby silnice II/101 Jesenice, obchvat – II. etapa, Heřmaničky – obchvat, přeložku k sjezdu z D3 u Hostěradic a stavbu obchvatu Netvořice. Všechny tyto stavby už rovněž procházejí zevrubnou investorskou přípravou,“ doplnila Jaroslava Pokorná Jermanová.

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje