Má jim poskytnout peníze na pokrytí výdajů na projekty podporované z dotací do doby, než skutečně obdrží peníze. Ty se totiž nevyplácejí předem, ale až zpětně, zatímco platit je třeba průběžně. A zrovna pro malé obce může nutnost takzvaného předfinancování představovat nepřekonatelnou překážku, která jim brání v naplnění záměrů zaměřených na obnovu či rozvoj.

O zřízení Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů, který má malým obcím pomoci s financováním finančně náročnějších akcí, ještě budou rozhodovat zastupitelé. Pokud kývnou na doporučení radních, na rozdělování 50 milionů korun by mělo dojít ještě letos. A žádosti by starostové – v takto malých obcích spočívá většina práce na spojených s fungováním radnice právě jejich bedrech – mohli podávat na internetové adrese http://dotace.kr-stredocesky.cz už od 1. března. S uzávěrkou se pak počítá 30. června.

„Touto pomocí chceme podpořit úspěšnost obcí Středočeského kraje v čerpání evropských i národních dotací, připomněl autor nápadu na zřízení nového fondu, náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). „Díky návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje na konkrétní projekt snáze překlenou dobu, než jim stát či evropský fond dotace poukáže,“ poznamenal.

Ilustrační foto.
Čtveřici center POSEZ by měl podpořit milion

Na zlepšení prostředí i na odpady

Návratnou finanční výpomoc lze poskytnout žadateli na předfinancování projektu spolufinancovaného z fondů EU/EHP nebo z národních zdrojů v rámci těchto oblastí podpory:
a) Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Specifický cíl:
3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

b) Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Specifické cíle:
4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny
4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

c) Projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 5: Energetické úspory
Specifické cíle:
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

d) Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 v Prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl:
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

Ilustrační foto.
Tramvajová trať do Zdib se už může projektovat