Udání se však týkají také nedostatečného osvětlení, větrání, nadměrné prašnosti a hlučnosti, zanedbávané údržby pracovišť či technologie, ale i stavu sociálního zařízení a jeho úklidu – stejně jako nevyhovujícího vybavení nebo chybějících ochranných pomůcek. Specifické případy se pak vztahovaly k nedostatečné ochraně při nakládání s chemickými látkami či k neoborným pracím s materiálem obsahujícím azbest – a také se týkaly přílišné námahy ve vztahu k tomu, co hygienici označují jako „nadlimitní ruční manipulaci s břemeny“.

Šestina stížností v oblasti hygieny práce byla oprávněná; v té souvislosti loni v kraji padlo 63 pokut, uvádí středočeská hygienická stanice ve výroční zprávě o své činnosti za rok 2019. Potvrzuje to i mluvčí krajské hygieny Dana Šalamunová. Z celkového počtu šetřených podnětů vyhodnotili hygienici jako oprávněné 17 procent, konstatovala. Připomněla, že zmiňovaných 63 pokut dosáhlo celkové výše 345 500 Kč. Pro rovnání: v roce 2018 krajští hygienici vyměřili v této oblasti 51 pokut v souhrnu za 284 tisíc.

Obecným trendem nicméně je, že počty nedostatků odhalených v rámci státního zdravotního dozoru na pracovištích se snižují; řada provedených kontrol se obešla bez odhalení závad. Zvláště ubývá zjištěných závad závažného charakteru. Hygienici také připomínají, že zjištěné nedostatky byly vesměs odstraněny, a to ve stanovené lhůtě.

Nedostatky odhalené hygienou při kontrolách pracovišť
- Nedostatečné zhodnocení míry expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým faktorům pracovních podmínek
- Sanitární zařízení neodpovídající požadavkům platné legislativy
- Nedostatečně zajištěné pracovnělékařské služby (v současné době jsou nejčastějším problémem lékařské posudky, jejichž obsah neodpovídá platné legislativě)
- Nedostatečná kontrola kvality pitné vody získávané z individuálních zdrojů (studen a vrtů) nebo teplé vody pro účely osobní hygieny zaměstnanců
- Nedostatečná údržba provozních místností a sanitárních zařízení
- Nesrovnalosti v evidenci nebezpečných chemických látek, které podléhají evidenci podle zákona o veřejném zdraví
- Nezpracovaná pravidla pro práci s nebezpečnými chemickými látkami
- Nevyhovující mikroklimatické podmínky na pracovištích – teploty v letním a v zimním období
- Nedostatečné umělé osvětlení na pracovišti
- Nedostatky při uvádění biocidních přípravků na trh

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje