Poté, co se stal předsedou správní rady SIC, upozornil, že se aktivity inovačního centra směřující k posilování konkurenceschopnosti středních Čech oprostí od dominantního vlivu krajských politiků a zaměří se na kroky, jež reálně pomohou ke zlepšování života obyvatel kraje a budou prospěšné firmám i samosprávě. K tomu má tým SIC vést nový ředitel Pavel Jovanovič. Právě jeho se Deník zeptal.

Jaké novinky SIC připravuje – a co by se mu mělo podařit během letošního roku?
Měli bychom především dokončit transformaci SICu a jeho aktivit. SIC si za pět let svého působení vyzkoušel mnoho směrů, některé úspěšnější, jiné méně. Já bych chtěl naše síly soustředit na menší počet prioritních oblastí, v nich jít více do hloubky a nabízet kvalitnější služby a programy pro naše klienty. Zjednodušeně řečeno: aby SIC byl užitečný a jeho aktivity měly reálný dopad do regionu.

Což znamená?
Svou činnost budeme zaměřovat především na podporu podnikání a rozvoj malých a středních firem. Soustředit se chceme také na propojení výzkumné sféry a byznysu s cílem řešit reálné výzvy a potřeby ve společnosti. A napomáhat tomu, abychom ve Středočeském kraji vytvořili funkční a zdravý inovační ekosystém. Určitě by se nám mělo podařit začít fungovat více otevřeně a „prozákaznicky“.

Přinese to změnu v dosavadním systému dotačních podpor kraje pro malé a střední firmy, dosud zajišťovaných právě prostřednictvím SIC?
Kromě nového programu podpory INO:EX plánujeme aktivněji pracovat s naší podnikatelskou komunitou v regionu a nabízet možnosti vzájemné inspirace a propojení v konkrétních projektech. Současně se chceme věnovat tématu digitalizace firem a podpořit využívání environmentálně šetrných technologií. Za pět let podpořil SIC více než 100 malých a středních podniků v inovaci produktu. Přes 50 firem a výzkumných organizací vylepšilo svůj marketing nebo design produktu a ve 30 projektech jsme s našimi zkušenými experty podpořili strategické změny a jejich zavedení společně s majiteli a manažery firem. Do budoucna chceme tato čísla ještě rychleji zvyšovat a soustředit se v našich projektech na konkrétní přínos a hodnotu pro naše klienty.

Zmínil jste nový program podpory středočeských firem. Co přesně jim nabízí?
Program INO:EX je určen pro malé a střední podniky v regionu s inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích. Chceme firmy podpořit v klíčových fázích inovačního procesu, tedy při vývoji samotného produktu či řešení, jeho ověření s potenciálními zákazníky a při vstupu a expanzi na trhu. A to nejen finanční podporou, ale i možností konzultovat záměr s našimi interními konzultanty a zkušenými experty z praxe nebo doporučením vhodného partnera, který pomůže firmě projekt realizovat. INO:EX nahrazuje dřívější programy inovačních a kreativních voucherů. Bere si z nich to dobré a další vylepšení přidává. Například to, že firma může na vylepšení svého produktu pracovat s jakýmkoliv partnerem či sama. Pro nás bude klíčový výsledek a posun jejího inovačního projektu. Na inovaci produktu nebo expanzi na trhu může jedna firma získat až 700 tisíc korun. Celková alokace v programu INO:EX, který jsme otevřeli 6. dubna, je 12,6 milionu korun. Výhodou programu INO:EX je rychlá a nenáročná administrace. Žadatelům nabízíme také možnost odborné konzultace projektu našimi experty formou osobní či on-line schůzky před podáním projektu.

Nesetkáváte se s námitkami, že prostřednictvím podpor inovačních aktivit některých společností zasahujete do konkurenčního prostředí?
Podpora podnikání a inovací z veřejných zdrojů probíhá ve všech vyspělých zemích světa; někde i v mnohem větším měřítku. My se budeme do budoucna kromě finančních podpor dotačního typu více soustřeďovat i na specializované expertní služby. Chceme našim klientům ve firmách a výzkumu přinášet i jinou hodnotu než pouze peníze. Například jim pomoci s identifikací úzkých a problémových míst v jejich fungování či je propojovat se zkušenými experty a partnery, kteří jim pomohou zavádět strategické změny v řadě různých oblastí. Nebo se jen inspirovat a nasdílet vzájemné zkušenosti. Pokud se jedná o podporu inovačních projektů v rané fázi, tam se soustředíme na projekty s vyšší mírou rizika a potenciálním významným přínosem, kde nelze dobře zapojit například čistě komerční způsob financování. U specializovaných expertních služeb se soustředíme na malé a střední firmy, pro jejichž majitele a manažery nejsou z mnoha důvodů takové služby na trhu efektivně dostupné a využitelné.

Výzkumné instituce působící ve středních Čechách se nově dočkaly kreativních voucherů ve zmodernizované podobě, aby dokázaly o své práci dát lépe vědět. Chystají se i nějaké další formy podpory jejich činnosti?
Máme rozpracovaných několik nových služeb pro výzkumné organizace, které chceme pilotovat v druhé polovině letošního roku. Jsou zaměřeny na pomoc s tím, jak dostat výsledky výzkumu lépe na trh a do společnosti, jak propojit vědce s firmami a jak například využít výzkumných kapacit k řešení problémů ve společnosti a v regionu. Nyní se soustředíme na ověření nastavení těchto služeb s cílovou skupinou. Obecně je pro nás tato oblast velmi důležitá, protože v ní vidíme velký a zatím trochu skrytý potenciál. A nejen v regionu středních Čech.

Jak budete pokračovat ve spolupráci s obcemi a městy? Před časem se například jevil nadějně vlastní koncept chytrých lamp…
Obce a města jsou důležitým aktérem v regionu. A mohou být zdrojem zajímavé inovační poptávky – nových výzev a potřeb, které nejsou zatím efektivně řešeny. A naším cílem je tuto inovační poptávku umět posbírat a propojit ji s podnikateli, případně vědci, kteří mohou přijít s jejím řešením. Zároveň pro SIC představují zajímavého partnera aktivní města, která chtějí na svém území rozvíjet podnikání: prosperita každého území je z dlouhodobého pohledu zásadně ovlivňována kvalitou a intenzitou podnikání. SIC může svými programy a službami pomoci firmám v těchto městech posunout jejich byznys kupředu. A nám mohou představitelé místní samosprávy pomoci dostat se s nabídkou služeb SIC k firmám na jejich území.

A kontakty se školami?
SIC v minulých letech realizoval některé pilotní projekty ve středních školách jako například studentské stáže v oblasti kyberbezpečnosti či projekt Maker kultury na interaktivní způsob výuky. Jejich další pokračování a rozšíření z pilotních aktivit nyní projednáváme s našimi partnery. Jedná se o aktivity, kde bychom v budoucnu rádi fungovali jako iniciátor změn v prostředí regionu a realizaci již přenechali dalším partnerům. Často za námi nyní přicházejí i samotní podnikatelé, kteří mají zájem se na inovacích a změnách ve školství podílet.

V minulosti byla značná pozornost věnována spolupráci s vědci ze zahraničí, kteří přišli (či měli přijít) působit do středních Čech. V tomto směru se něco změní?
Doufáme, že i v této oblasti rozšíříme kvalitu a impakt (dopad či zacílení) našich aktivit. Připravujeme s dalšími partnery z řad výzkumných institucí a firem z regionu společný projekt, jehož cílem je pomoci přivést excelentní vědce ze zahraničí. A to na dlouhodobé vědecké projekty, které budou moci kombinovat i s praxí ve firmách a institucích aplikační povahy – a tím maximalizovat pozitivní benefit pro region. Budeme se s tímto projektem ucházet o podporu v prestižním programu Horizont Europe. Doufáme, že tentokrát nám to již vyjde; minulá žádost skončila těšně pod čarou podpořených projektů.

Náměstek hejtmanky Věslav Michalik nedávno naznačil, že SIC má opustit některé dřívější projekty: například pozastavit přípravy směřující ke vzniku Světů záchranářů či plánování budoucí podoby zamýšleného nového města u Milovic. Jaké další záměry končí – a plánujete se k některým do budoucna vracet?
Vesměs se jedná o rozvojové záměry a projekty krajského úřadu, na nichž SIC již dále v projektové rovině spolupracovat nebude. SIC se doposud podílel na některých aktivitách v přípravných fázích těchto projektů. Samotné další pokračování zmíněných projektů je nyní v gesci krajského úřadu.

Za minulého vedení kraje i SIC se často hovořilo o tom, že inovační centrum má méně spoléhat na dotace a z krajského rozpočtu a zaměřovat se na to, aby si na svou činnost vydělávalo. Platí to ještě?
Z dlouhodobého pohledu určitě směřujeme k tomu, aby se na financování samotných služeb SICu podíleli také naši klienti. A v případě programů, které nemají dotační povahu, se to v menší míře děje již nyní. Vzhledem k tomu, že SIC svou činnost v oblasti podpory podnikání a rozvoje inovačního ekosystému vykonává ve veřejném zájmu, bude i nadále financován z krajského rozpočtu a také z podpůrných projektů. Rádi bychom do budoucna zvyšovali podíl ostatních zdrojů financování – projektového a od samotných klientů.