Okresní myslivecký spolek v Mladé Boleslavi (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. se sídlem v Praze (dále jen ČMMJ), což je celostátní myslivecká organizace sdružující v současné době cca 60 000 členů. Náš OMS eviduje cca 900 členů v rámci celého okresu. Tito členové provozují výkon práva myslivosti v jednotlivých mysliveckých spolcích podle svého bydliště. Neznamená to však, že to jsou všichni myslivci na okrese. Těch je zajisté více, jen nejsou všichni organizování v rámci ČMMJ a potažmo našeho OMSu.

Na našem okrese je pestrá skladba volně žijící zvěře a to od zvěře drobné (pernaté a srstnaté), přes zvěř srnčí (poměrně hojně se vyskytující) až po zvěř vysokou (jeleni, daňci, mufloni)a zvěř černou (divoká prasata). Stavy zvěře jsou různé. Drobná zvěř spíše stagnuje na nižších číslech, než na která byli zvyklí naši předchůdci. Je to dáno životními podmínkami a hlavně způsobem zemědělského hospodaření. Stavy vysoké zvěře naopak stoupají. Stavy černé zvěře (i přes nařízený intenzivní lov) jsou již několik let dosti vysoké a svědčí o tom každoroční vysoká čísla ulovené černé zvěře. Černá zvěř je vysoce adaptabilní a dokáže se velice dobře přizpůsobit životním podmínkám. Lovíme i stále hojně se vyskytující lišku obecnou.

Ilustrační foto.
Pár slov k myslivosti v České republice i mladoboleslavském okrese

Nesmíme ovšem zapomenout i na druhy, které nejsou na seznamu zvěře ve smyslu Zákona o myslivosti, ale v našem regionu se volně vyskytují jako vlk a rys. Objevuje se tu stále častěji i šakal, norek americký a další, dnes již velmi hojně rozšířené nepůvodní druhy, jako např. nutrie říční, psík mývalovitý, mýval severní atd.

V našem regionu (okres Mladá Boleslav) se již mnoho let pravidelně snažíme upoutávat mysliveckou i laickou veřejnost na krásné myslivecké tradice.

V rámci všech mysliveckých a kynologických akcí mezinárodního i regionálního významu, zaštítěných OMS, ale i v rámci dalších mysliveckých aktivit v rámci našeho okresu a v jeho blízkém okolí jsou již tradičně pořádány poměrně hojně navštěvované „Svatohubertské mše“ (kostely v Krnsku, v Benátkách nad Jizerou a v blízké Loučeni). Na zámku Loučeň – na hranicích našeho regionu, již několik let probíhají Svatohubertské slavnosti spojené s přehlídkou loveckých dravců a loveckých psů a doprovázené troubenou Svatohubertskou mší. Spolupořadateli akce na Loučeni je Českomoravská myslivecká jednota a zájmový a odborný časopis Myslivost. Vyvrcholením programu je Svatohubertská troubená mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Bohužel, v důsledku přijatých vládních opatření proti šíření COVID 19, se v letošním roce, ve dnech 7.- 8. 11. 2020, musely plánované slavnosti zrušit. Je to veliká škoda, neboť tato akce je hojně navštěvovaná a setkává se s kladným ohlasem u celé veřejnosti. Lidé zde mají zájem o lovecké psy a o lovecké dravce a velice aktivně naslouchají přednáškám a výkladům na téma lovecké kynologie a mysliveckých tradic.

Myslivost. Ilustrační foto.
Myslivecké tradice a jejich význam pro budoucí generace

Neméně zajímavou a veřejností velice kladně kvitovanou aktivitou jsou již tradiční myslivecké plesy, poslední leče a myslivecké zábavy v obcích mladoboleslavského regionu. I v dalších obcích mladoboleslavského regionu jako např. ve Všejanech, v Katusicích, v Sudoměři, v Ledcích atd. probíhají akce myslivců určené pro veřejnost. Myslivci jsou v mnohých obcích mladoboleslavského regionu velice aktivními spolky, které spolupracují s obcemi a pomáhají při rozvoji obcí. Obce naopak podporují spolkovou činnost formou dotací a propagací myslivců a myslivosti v obecních zpravodajích a informačních portálech na internetu.

V blízkém okolí našeho regionu pořádají pracovníci VLS ČR, s.p. , divize Mimoň tradiční „Lesnické dny v Ralsku“.

K předávání tradic slouží také myslivecké akce

Všechny tyto vyjmenované myslivecké akce – hony, kynologické akce (výstavy, zkoušky psů), Svatohubertské mše, koncerty lovecké hudby, chovatelské přehlídky atd. jsou doprovázeny krásnými mysliveckými tradicemi (troubením loveckých signálů, dodržováním myslivecké mluvy a trváním na myslivecké ústrojové tradici). Toto vše velice prospívá k propagaci české myslivosti a lovecké kynologie u veřejnosti.

Velice kladně působí na veřejnost několikaletá tradice pořádání mysliveckých, rybářských a včelařských výstav NATURA VIVA na výstavišti v Lysé nad Labem, což je v těsném sousedství našeho regionu.

V poslední době (posledních 6 let) se již staly tradicí překrásné „Myslivecké slavnosti svatého Eustacha“ na hradu Křivoklát. Ve starobylém hradu uprostřed dávných loveckých revírů českých knížat a králů, kolébce české myslivosti a místě, kde se rodila česká státnost, se v roce 2020 již pošesté setkali stoupenci odkazu kulturního dědictví myslivosti, lesníci, příznivci lovecké hudby, umění, ctitelé jedinečné přírody Křivoklátska, historie a milovníci nevšedních zážitků. Tradici slavností započalo několik nadšenců z Křivoklátska v čele s Ing. Kořánem a ve spolupráci se správou st. Hradu Křivoklát. Akce přerostla ve slavnosti lovecké hudby, které u nás neměly do té doby obdoby.

Spolek pro podporu veteránů Vlčí máky
Písní a klipem vzdají hold válečným veteránům

Krása lovecké hudby spojená s mysliveckými tradicemi Křivoklátska spojenými zejména s Kapličkou sv. Eustacha na Zámeckém vrchu (Asi 1 km severně od Křivoklátu, na vrcholu Zámeckého vrchu, při silnici směrem na Lány. Kapličku nechal v r. 1697 postavit vrchní lovčí Jan Kryštof Rayman jako poděkování za své propuštění z vězení. Po sto letech nechal zchátralou kapličku opravit a znovu vysvětit fürstenberský fořtmistr František Alster. Po dalších padesáti letech kapli opravil vrchní lesmistr Jan Gintl; původní, poničená freska (Útěk do Egypta) byla nahrazena olejomalbou na plechu znázorňující patrona myslivců, sv. Eustacha.

Ke dvoustému výročí byla kaplička opět opravena, obraz zrestaurován malířem Vilémem Trskem. Tento obraz byl restaurován ještě v r. 1933 křivoklátským malířem Karlem Šnoblem a v letech 1947 a 1979 pražským ak. mal. Milošem Endlerem. Současná podoba kapličky – malá, jednoduchá barokní zděná stavba obdélníkového půdorysu, její průčelí zdobí výklenek s obrazem sv. Eustacha. Ke 250. výročí v roce 1947 byla kaplička pietně vysvěcena pražským arcibiskupem J. Beranem památce československých myslivců, kteří obětovali životy za svobodu národa v letech 1939-1945. Naposledy kaplička opravena ku příležitosti 320 let jejího trvání v roce 2017) velice silně přispívá k propagaci české myslivosti a mysliveckých tradic u laické veřejnosti.

Muzeum vyzývá ke zdobení přírodními ozdobami
Muzeum vyzývá ke zdobení přírodními ozdobami

OMS pravidelně informuje své členy i veřejnost o dění na svých webových stránkách a na svém Facebookovém profilu. I v této oblasti však v letošním roce zasáhl COVID. Současná Pandemie Coronaviru se bohužel projevila i v oblasti myslivosti. V roce 2020 byla odložena nebo zrušena celá řada plánovaných akcí pro veřejnost, byly zrušeny kynologické akce a to vše hlavně pro ochránění veřejnosti před nebezpečím šíření nákazy.

Některá vydaná vládní opatření proti šíření COVID 19 se na výkon práva myslivosti a rybářské práva nevztahují, ale silně je ovlivňují. Tradiční pojetí společných podzimních honů, tak jak je známe z minulosti, prostě není možné provozovat. Hlavní lovecká sezóna a období honů, tak jak jsme je znali, začíná právě v listopadu. V současné době jsou ovšem tyto akce v našem okrese silně korigovány právě probíhající Pandemií Coronaviru a s tím souvisejícími omezujícími opatřeními Vlády ČR. Myslivci ovšem musí plnit plány lovu a předcházet škodám na lesních a zemědělských pozemcích i v této době. Lovecká sezóna tedy proběhne, sice bez tradičních doprovodných akcí, ale proběhne. Doufejme, že se celá situace v dohledné době zklidní a že se život vrátí tzv. do normálu.

Mgr. Miroslav Drahota

Poslední část zítra…